PL EN


2014 | 2 | 111-121
Article title

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków

Authors
Content
Title variants
EN
National Council of Radio and Television as a matter of interest to politicians
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie i potwierdzenie tezy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powoływana z zamiarem uporządkowania polskiego systemu medialnego już od etapu poprzedzającego jej oficjalne powstanie aż do dzisiaj jest przedmiotem silnego zainteresowania polityków. Problematykę związaną z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji można rozpatrywać na wiele sposobów. W związku z tematem niniejszego artykułu i celem, który mu przyświeca zasadne jest oparcie się wyłącznie na analizie kształtowania się, funkcjonowania i zmian, którym podlegały zasady ustrojowe tego organu. Dlatego też, skupiono się wyłącznie na analizie regulacji prawnych mających zasadniczy wpływ na zmiany dokonywane w zakresie działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz na praktycznym wymiarze tych zmian znajdującym odzwierciedlenie w konkretnych zachowaniach polityków.
EN
The purpose of this paper is to present and support the argument that the National Broadcasting Council appointed to oversee the Polish media system was of great interest to politicians as early as at the stage preceding its official foundation, and continues to be so until today. The issues associated with the National Council of Radio and Television can be viewed in many ways. For the purpose of the present paper, it is reasonable to base it only on the analysis of the formation, functioning and change of the statutory principles of the Council. Therefore, the article only focuses on the analysis of the legal regulations, with the significant impact on the changes made in the operation of the National Council of Radio and Television and on the practical dimension of these changes reflected in specific behaviors of politicians.
Year
Issue
2
Pages
111-121
Physical description
Dates
published
2014-04-01
Contributors
 • Poznań
References
 • Bender R., Łętowski M. (1994), Wojna o media. Kulisy Krajowej Rady RTV. Z Ryszardem Benderem rozmawia Maciej Łętowski, Editions Spotkania, Warszawa.
 • Braun J. (2008), Telewizja publiczna w czasach transformacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Chruściak R. (2004), Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: kształtowanie przepisów konstytucyjnych i ustawowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa.
 • Chruściak R. (2007), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Dobek-Ostrowska B. (2004), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Dobek-Ostrowska B. (2007), Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwojowe, w: Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, red.B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, Park Edukacja, Bielsko-Biała, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
 • Dobek-Ostrowska B. (2011), Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Druk sejmowy nr 1008 z 25 marca 1999 r., http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf7OpenDatabase, 17.11.2013.
 • Druk sejmowy nr 1599 z dnia 26 lutego 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/204F8BFC065C015CC1256D2C00466880/$file/1599.pdf, 17.11.2013.
 • Druk sejmowy nr 1757 z dnia 10 kwietnia 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/204F8BFC065C015CC1256D2C00466880/$file/1599.pdf, 17.11.2013.
 • Druk sejmowy nr 1941 z dnia 9 maja 2003 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/5BBCBA2E5A66BB55C1256D95002A37D0/$file/1941.pdf, 17.11.2013.
 • Druk sejmowy nr 56 z dnia 18 listopada 2005 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/5BBCBA2E5A66BB55C1256D95002A37D0/$file/1941.pdf, 17.11.2013.
 • Druk sejmowy nr 165 z dnia 15 grudnia 2005 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/07F7701EA03D99075CC12570D90025C364/$file/165.pdf, 17.11.2013.
 • Hallin D. C., Mancini P. (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Killias K. (2000), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - instytucja kultury czy polityki?, w: Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewskiej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Knysz (1993), Już przewodniczący, a jeszcze prezes, „Gazeta Wyborcza” z dnia 2 marca, nr 51.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Prawa i Sprawiedliwości, http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=149, 17.11.2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483.
 • Historia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (brak daty), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/krrit/informacje-o-krrit/historia-krrit/, 17.11.2013.
 • Prawo i Sprawiedliwość chce nowej konstytucji (2003), „Kronika Sejmowa” z dnia 30 września, nr 548, http://orka.sejm.gov.pl/kronika.nsf/0/6339389D609B4877C125793A003EAA98/%24File/kronika68.pdf, 17.11.2013.
 • Łazarewicz C. (2008), I co tu poradzić?, „Polityka” z dnia 12 kwietnia, nr 15.
 • Markiewicz M. (1993), Flaczki belwederskie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Mielczarek T. (1997), Pierwsze lata działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1993-1997), „Zeszyty Prasoznawcze”, R. XL, nr 3-4.
 • Oniszczuk Z. (2011), Mediatyzacja polskiej polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4.
 • Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia na lata 2005-2009, http://gotoslawek.org/linki/PanstwoDlaObywateli.pdf, 17.11.2013.
 • Paradowska J., Janicki M. (1994), A publiczność bije brawo, „Polityka” z dnia 31 grudnia, nr 53.
 • Paradowska J. (1993), Cenne miejsce, „Polityka” z dnia 20 marca, nr 12.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 5 posiedzenia Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2005 r., http://orka.sejm.gov.pl/StenoInter5.nsf/0/9B2CE96B 14EFDA24C12570DF0031 E5DB/$file/05_c_ksiazka.pdf, 17.11.2013.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 3 posiedzenia Senatu w dniach 21 i 22 grudnia 2005 r., http://ww2.senat.pl/k6/dok/sten/003/03_spr.pdf, dostęp: 17.11.2013.
 • Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt W. 7/94 w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1994.
 • Ustawa z dnia 15 października 1992 r. o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1993, Nr 7, poz. 33.
 • Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U 1992,
 • Nr 84 poz. 426.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993, Nr 7 poz. 34.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 1995, Nr 142, poz. 701.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, Dz. U. 2005, Nr 267, poz. 2258.
 • Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 stycznia 2006 r., http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2006/k_04_06/k_04_06_wniosek_rp.pdf, 17.11.2013.
 • Wniosek o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją RP z dnia 2 lutego 2006 r., http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2006/k_04_06/k_04_06_wniosek_poslow_1.pdf, 17.11.2013.
 • Wniosek o stwierdzenie niezgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2005 r., http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2006/k_04_06/k_04_06_wniosek_podlow_2.pdf, 17.11.2013.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt K. 26/00, Dz. U. 2002, Nr 56, poz. 517.
 • Zięba-Załucka H. (2007), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów w państwach współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2014_19_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.