PL EN


2014 | 4 | 159-176
Article title

Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną

Authors
Content
Title variants
EN
Contemporary Polish patriotism: between the community and national regional community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2014 r. minęła 25. rocznica odzyskania suwerenności politycznej przez Polskę w wyniku upadku komunizmu w Europie. Przy tej okazji prowadzono cały szereg badań, analiz, których celem badawczym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak społeczeństwo polskie ocenia mijające ćwierćwiecze. Prezentowany tekst, jest efektem badań, które wpisują się w ten rocznicowy nurt, nad współczesnym rozumieniem patriotyzmu w ogóle, jak i patriotyzmu regionalnego. Badania były prowadzone przez autora jesienią 2013 roku. Materiał empiryczny zebrano za pośrednictwem Internetu, co mocno postawiło problem reprezentatywności uzyskanych rezultatów, jednak z uwagi na liczbę wypowiedzi może być podstawą do sformułowania ogólnych wniosków na temat tego czym jest współczesny patriotyzm dla Polaków. Generalne wnioski są takie, że patriotyzm również się zutylitaryzował, to znaczy Polacy są patriotami wówczas, gdy jest to użyteczne. Jeszcze inny wniosek, jaki można sformułować jest taki, że dla większości badanych patriotyzm regionalny jest komponentem patriotyzmu w ogóle. Wyjątkiem jest Górny Śląsk, gdzie patriotyzm lokalny występuje obok patriotyzmu narodowego, a często i w opozycji go tego drugiego. Jeszcze inny wniosek, jaki nasuwa się w świetle uzyskanych wyników badań jest taki, że patriotyzm zmienia swoje oblicze z martyrologicznego w patriotyzm działań i ich efektów wg zasady „po czynach ich poznacie”.
EN
The 25th anniversary of the recovery of political sovereignty by Poland as a result of the collapse of communism in Europe passed in 2014. On this occasion, a whole series of studies, analyses, research was carried out which was aimed at seeking answers to the question of how the Polish public evaluates the passing of a quarter-century. The presented text is the result of research which is a part of this anniversary trend, the modern understanding of patriotism in general as well as regional patriotism. The research was conducted by the author in the autumn of 2013. The empirical material was collected through the Internet, which strongly placed the issue of representativeness of the results, however, due to the number of statements it can be the basis to formulate general conclusions about what is contemporary patriotism for the Poles. General conclusions are that patriotism also became practical, that is, the Poles are patriots when this is useful. Yet what other conclusion can be drawn is that the majority of respondents is a component of regional pride of patriotism in general. The exception is Upper Silesia, where local patriotism is next to national patriotism and the opposition it is often the latter. Yet another conclusion to be drawn in the light of the results obtained is that patriotism is changing its face in the martyrdom of patriotism actions and their effects according to the “principle of the deeds you shall know them.”
Year
Issue
4
Pages
159-176
Physical description
Dates
published
2014-12-01
Contributors
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  • Czy jesteśmy dumni ze swojej polskości (1994), BS/164/146/94, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
  • Lipski J. J. (1996), Powiedzieć sobie wszystko. Eseje i sąsiedztwie polsko-niemieckim, Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, Warszawa.
  • Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków (2009), BS/151/2009, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
  • Ossowski St. (1984), O ojczyźnie i narodzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa.
  • Rozumienie patriotyzmu (2008), BS/167/2008, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2014_19_4_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.