PL EN


2015 | 2 | 37-47
Article title

Czym jest stabilność polityczna państwa?

Content
Title variants
EN
What is the political stability of a state?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie: Artykuł traktuje o problemie definiowania pojęcia „stabilność polityczna” państwa. Głównym jego celem jest odpowiedź na pytanie, co znaczy stwierdzenie, że dane państwo jest stabilne politycznie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej wyjaśniany jest leksykalny sens słów: „stabilny”, „stabilność” i „stabilizacja”. W drugiej części analizowane jest rozumienie znaczenia terminu „stabilność polityczna” w piśmiennictwie politologicznym. Trzecia część artykułu poświęcona jest omówieniu kwantytatywnych prób ujmowania sensu pojęcia stabilności politycznej. W zakończeniu podjęta została próba zdefiniowania przedmiotowego terminu polegająca na syntezie elementów najczęściej spotykanych w propozycjach wyjaśniania istoty stabilności politycznej; oceniono związek między istnieniem stabilności politycznej a podstawowymi typami reżimu politycznego: demokracją i autorytaryzmem; oraz zidentyfikowano główne podejścia konceptualne w pojmowaniu przedmiotowego terminu.
EN
This paper deals with the problem of defining the concept of the political stability of a state. Its aim is to answer the following question: What does the statement that ‘a given state is politically stable’ mean? The paper is composed of four parts. In the first one the meanings of the words: ‘stable,’ ‘stability’ and ‘stabilisation’ are explained. In the second part, the meaning of the term ‘political stability’ in political science literature is analysed. In the third part of the paper, quantitative attempts at formulating the sense of the concept of political stability are discussed. In conclusion, an attempt to arrive at a definition of the concept is made via a synthesis of the elements most frequently used in academic literature devoted to explaining the essence of political stability; the possible correlation between the existence of political stability and the principal types of political regime (democracy and authoritarianism) is evaluated; and the major conceptual approaches in understanding the term under consideration are identified.
Year
Issue
2
Pages
37-47
Physical description
Dates
published
2015-07-01
Contributors
 • Warszawa
References
 • Aggregation Methodology: Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc, 29.04.2015.
 • Ake C. (1975), A Definition of Political Stability, „Comparative Politics”, vol. 7, nr 2.
 • Alesina A., Özler S., Roubini N., Swagel P. (1996), Political Instability and Economic Growth, „Journal of Economic Growth”, vol. 1, nr 2.
 • Beetham D. (2001), Political Legitimacy, w: The Blackwell Companion to Political Sociology, red. K. Nash, A. Scott, Blackwell, Malden MA–Oxford.
 • Dryzek J.S. (2005), Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia, „Political Theory”, vol. 33, nr 2 The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (1993), World Bank, Oxford University Press, New York.
 • Fritsch M. (2008), Antagonism and Democratic Citizenship (Schmitt, Mouffe, Derrida), „Research in Phenomenology”, vol. 38, nr 2.
 • Gisselquist R.M. (2012a), Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy, „Wider Working Paper”, nr 30, http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2012/en_GB/wp2012-030/, 26.04.2015.
 • Gisselquist R. M. (2012b), What does Good Governance Mean?, „Wider Angle Newsletter”, January 2012, http://www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2012/en_GB/01-2012-Gisselquist/, 26.04.2015.
 • Global Peace Index, Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index, 29.04.2015.
 • Global Peace Index 2013, Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf, 29.04.2015.
 • Global Peace Index Methodology, Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/#/page/news/920, 29.04.2015.
 • Goldstone J.A., Bates R.H., Epstein D.L., Gurr T.R., Lustik M.B., Marshall M.G., Ulfelder J., Woodward M. (2010), A Global Model for Forecasting Political Instability, „American Journal of Political Science”, vol. 54, nr 1.
 • Huntington S. (1966), Political Modernization: America vs. Europe, „World Politics”, vol. 18, nr 3.
 • Inny słownik języka polskiego (2000), red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Introduction: Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc, 29.04.2015.
 • Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Levitsky S., Way L.A. (2010), Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Libya, 1996-2013: Aggregate Indicator: Political Stability and Absence of Violence, Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c126.pdf, 29.04.2015.
 • Lijphart A. (1977), Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven CT.
 • Lipset S.M. (1995), Homo Politicus. Społeczne podstawy polityki, przeł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • McCulloch A. (2013), Does Moderation Pay? Centripetalism in Deeply Divided Societies, „Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics”, vol. 12, nr 2.
 • Shepherd B. (2010), Political Stability: Crucial for Growth?, „LSE Ideas Strategic Brief”, March 2010, London School of Economics and Political Science, http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SU004/shepherd.pdf, 20.04.2015.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/niestabilny;2489852.html, 24.04.2015.
 • Słownik języka polskiego SJP, http://sjp.pl/stabilny, http://sjp.pl/slownik/lp.phtml?f_st=stab&f_en=&f_fl=-&f_msfl=-&f_mn=0&f_vl=0, 24.04.2015.
 • Sondel J. (2006), Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, TAiWPN Universitas, Kraków.
 • St John R.B. (2012), Libya: From Colony to Revolution, Oneworld, Oxford.
 • Tomlinson J. (2004), Economic Policy, w: Encyclopedia of Government and Politics, vol. 2, red. M. Hawkesworth, M. Kogan, Routledge, London.
 • What is Good Governance? (2009), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf, 27.04.2015.
 • Worldwide Governance Indicators, World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, 29.04.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2015_20_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.