PL EN


2015 | 2 | 117-130
Article title

Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej - informacja i oświecenie czy manipulacja?

Content
Title variants
EN
Mass media in contemporary culture - information and enlightenment or manipulation?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście autorka formułuje tezę, że współcześnie została zatracona rola dziennikarstwa polegająca na przekazie informacji o wydarzeniach oraz popularyzacji wiedzy i formułowaniu pozytywnych wzorców kulturowych. Stało się to na skutek odejścia od kultury odwołującej się do wartości. Współczesne środki masowego przekazu kreują kulturę konsumpcyjną, nastawioną na doraźne interesy i życie potocznością. Umożliwia ona w imię interesów różnych grup manipulowanie społeczeństwem. Warunkiem przezwyciężenia tego niekorzystnego dla społeczeństwa stanu rzeczy jest powrót do ideałów Oświecenia i kultury odwołującej się do wartości.
EN
In the paper, the author formulates the thesis that in our times the role of journalism has been lost as the medium of informing about events, the popularisation of knowledge and forming positive cultural patterns. This happened as a result of a departure from a culture that refers to values. At present, the mass media create a consumerist culture, focused on short-term interests and living an ordinary life. This allows them to manipulate society for the sake of the interests of different groups. In order to overcome this state of affairs, which is unfavourable for society, it is necessary to return to the ideals of the Enlightenment and a culture appealing to values.
Year
Issue
2
Pages
117-130
Physical description
Dates
published
2015-07-01
Contributors
 • Rzeszów
References
 • Amin S. (2007), Wirus liberalizmu, przekład A. Łukomska, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Breczko J. (2013), Mediokracja [w:] M. Szyszkowska, A. Rossmanith (red.), Nieprzeciętność. Dylemat wolności, Warszawa.
 • Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa.
 • Habermas J. (2002), Teoria działania komunikacyjnego, t. II: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa.
 • Herman E.S., Chomsky N. (2002), Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York.
 • Horkheimer M., Adorno T.W. (2010), Dialektyka Oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Kaczmarek-Śliwińska M. (2001), Media relations w erze social media [w:] Media – czwarta władza?, M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), t. II, Poznań – Opole.
 • Kellner D. (1995), Media Culture. Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern, Routledge, London & New York.
 • Łojek J. (1988), Prasa dawnej Rzeczypospolitej [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Wyd. Interpress, Warszawa.
 • Marcuse H. (1991), Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, tłum. S. Konopacki, Z. Koenig i in., Warszawa.
 • Marquard O. (1994a), Apologia przypadkowości, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa.
 • Marquard O. (1994b), Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa.
 • Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja, tłum. T.D. Lubański, Wyd. UJ, Kraków.
 • Zachariasz A.L. (1983), Człowiek a poznanie humanistyczne w filozofii Wilhelma Diltheya, Lublin.
 • Zachariasz A.L. (2009), Teza o końcu filozofii i granice jej zasadności a pytanie o przyszłość filozofii, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr 9.
 • Zachariasz A.L. (2011), Refleksje o roli idei w kształtowaniu cywilizacji technicznej, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr 11.
 • Zachariasz A.L. (2012), Globalizm jako formuła realizacji imperium neoliberalnego, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, nr 12.
 • Ziemski A. (2009), Demokracja medialna [w:] M. Szyszkowska (red.), Demokracja w XXI wieku, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2015_20_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.