PL EN


2016 | 4 | 207-228
Article title

Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego

Content
Title variants
EN
Examples of activities of Polish and German public transport organizers for the participation of urban residents in the current coordinating network and management of urban transport
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jest jednym z ważniejszych zadań władz samorządowych. Mając na względzie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania polityki transportowej współczesnych miast, działania w tym obszarze stanowią wyzwanie polegające na standaryzacji oferty przewozowej, dopasowaniu jej do potrzeb przewozowych i oczekiwań mieszkańców nie tylko pojedynczych miast, ale całych obszarów metropolitalnych. Jednym ze sposobów na dopasowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych jest jej bieżące koordynowanie w oparciu o diagnozę i analizę zgłaszanych postulatów przewozowych. W znacznie szerszym kontekście polityka informacyjna organizatorów i operatorów publicznego transportu publicznego wpisuje się w elementy nowoczesnego zarządzania obszarami miejskimi i spełnia postulaty koncepcji smart city. Ponadto otwartość podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie transportem miejskim stanowi przykład deliberacyjnych metod wspierania władz samorządowych w zarządzaniu miastem. Autor podejmuje temat aktywności zarządzających jednostkami odpowiedzialnymi za transport publiczny na rzecz partycypacji obywatelskiej na obszarach funkcjonalnych: Berlina, Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Lipska i Stuttgartu.
EN
Organisation and management of the public transport is one of the most important tasks of local authorities. Having regard to the dynamically changing conditions of transport policy of modern cities, activities in this area are the challenge of the standardisation of transport offers, match it to the transport needs and expectations of the inhabitants not only individual cities, but the entire metropolitan areas. One of the ways to transport the transport needs matching listings is the current coordinate based on diagnosis and analysis of the reported demands. In a much broader context of information policy and public operators of public transport is part of the modern management of urban areas and meets the demands of the smart city concept. In addition, the openness of the entities responsible for the management of urban transport is an example of deliberation methods to support local authorities in the management of the city. The author takes on the activity of the managing entities responsible for public transport for citizens participation in the functional areas: Berlin, Warsaw, Krakow, Gdansk, Leipzig and Stuttgart.
Year
Issue
4
Pages
207-228
Physical description
Dates
published
2016-12-15
Contributors
 • Poznań
References
 • Berlin Smart, https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/technologiezentren-zukunftsorte-smart-city/smart-city/, 1.06.2016.
 • Cohen B. (2011), The Top 10 Smart Cities On The Planet, Fast Company.
 • Filip A. (2015), Miasto jako struktura sieci współzależnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach”, nr 217.
 • Gaczek W. (2013), Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu, w: Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, red. W. Kisiała, B. Stępiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • http://www.delab.uw.edu.pl/smart-governance-2/, 3.07.2016r.
 • http://www.stuttgart-steigt-um.de/.
 • http://www.ztm.waw.pl/?c=674&l=1, 14.07.2016r.
 • Indeks Smart City (Ośrodek Wiedeński), http://www.smart-cities.eu/benchmarking.html.
 • Leipzig Smart, http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadterneuerung-in-leipzig/stadterneuerungsprojekte/eu-projekt-triangulum/, 20.05.2016.
 • MDV über uns, https://www.mdv.de/ueber-uns/der-verkehrsverbund/, 12.12.2016.
 • Nachhaltig Mobil in der Region Stuttgart, www.vvs.de.
 • Piłat-Borcuch M. (2016), Socjologia miasta jako źródło wiedzy na temat zarządzania miastem, „Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae”, Rok 16, nr 2/2012.
 • Rejestr związków międzygminnych z dnia 5 czerwca 2007, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Dz. U. Województwa Pomorskiego Nr 109 z dnia 19 czerwca 2007.
 • Scholl H. J., Scholl M. C. (2014), Smart governance. A Roadmap for research and Practice, In iConference 2014 Proceedings, p. 163–176, doi: 10.9776/14060.
 • Sroka J. (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, Krakowski obszar metropolitalny wyznaczony na podstawie Uchwały nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku.
 • Szołtysek J. (2009), Logistyczne aspekty zarzadzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE, Katowice.
 • Szołtysek J. (2009), Podstawy logistyki miejskiej, Katowice.
 • Szymańska D., Korolko M. (2015), Inteligentne miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń.
 • Tekst ujednolicony uchwały Nr LII/1391/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego.
 • Turzyński M. (2015), Analiza delimitacji gdańskiego obszaru metropolitalnego i jego stref, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 29.
 • Uchwała nr XXVII/354/07 w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego.
 • Uziębło P. (2009), Demokracja partycypacyjna, Gdańsk.
 • Viechnicki P., Khuperkut A. i in. (2015), The promise of smart mobility, Deloitte University Press, http://dupress.com/articles/smart-mobility-trends/, 10.07.2016.
 • What is SMART Governance?, za: http://s157937330.websitehome.co.uk/static/default.asp, 3.07.2016.
 • Zahlen, Daten, Fakten, Begleitheft zum Verbundbericht 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2016_21_4_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.