PL EN


2017 | 1 | 143-156
Article title

Zmiany w prawie wyborczym w kontekście przeobrażeń ustrojowych na Węgrzech po 2011 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in Electoral Law in the Context of the Transformation of the Political System in Hungary after 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę zmiany prawa na Węgrzech po 2010 roku w aspekcie przeobrażeń konstytucyjnych oraz prawa wyborczego. Pierwsza część artykułu wiąże się z analizą zmian, jakie wprowadziła konstytucja Węgier w 2011 roku, zwana tam Fundamentalnym Prawem. Autor przedstawia i omawia sposób przygotowania i uchwalenia konstytucji przez posłów dominującej partii Fidesz oraz nowe podstawy ustrojowe i charakter podziału władzy. Druga część odnosi się do analizy trybu i efektów całkowitego przeobrażenia systemu wyborczego po 2011 roku, który zastąpił prawo wyborcze uchwalone jeszcze w 1990 roku. Nowe prawo wyborcze opiera się na trzech aktach przygotowanych i przegłosowanych większością głosów przez deputowanych z partii Fidesz. Aktami tymi są konstytucja, ustawa o wyborze posłów do parlamentu z 2011 roku i ustawa o procedurze wyborczej z 2013 roku.
EN
The article presents the problems of changes in the electoral law in Hungary in the light of the introduction of the new Constitution in 2011. The first part of the article discusses how the Constitution was enacted and its content. Later, the author analyzes the effects of the changes in the law and political systems. The second part of the article focuses on the analysis of the procedure and outcomes of the changes in Hungarian electoral law after 2011. This reform was the first in the electoral field since 1990. The electoral law consists of constitutional regulations and Act CCIII of 2011 on the Elections of Members of Parliament of Hungary and Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure.
Year
Issue
1
Pages
143-156
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
 • Katowice
References
 • Act CLI of 2011 on the Constitutional Court, http://www.mkab.hu/rules/act-on-the-cc, 3.09.2014.
 • Act CCIII of 2011 on the Elections of Members of Parliament of Hungary, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF%282012%29003-e, 28.04.2013.
 • Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure, http://valasztas.hu/en/ovi/241/241_1_10.html, 30.04.2015.
 • Boros T. (2013), Constitutional Amendments in Hungary: The Government’s Struggle against the Constitutional Court, Friedrich Ebert Stifung, Budapest Buro, February 2013, http://www.fesbp.hu/common/pdf/Nachrichten_aus_Ungarn_februar_2013.pdf, 17.04.2013.
 • Bozóki A., Access to Electoral Rights. Hungary, http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=countryProfiles&f=1319-Hungary-FRACIT.pdf, 20.05.2015.
 • Brodziński W. (2006), Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Węgier, w: Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Comments on the Fifth Amendment to the Fundamental Law of Hungary, http://tasz.hu/files/tasz/imce/ngo_comments_on_the_5th_amendment_to_the_fundamental_law_october2013.pdf, 2.09.2013.
 • Council of Europe, Venice Comission, Documents by opinion and study: Hungary, http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx, 27.04.2013.
 • Czyż A. (2012), Legislacja jako główna funkcja parlamentów, w: Parlament w państwach Grupy Wyszehradzkiej, red. M. Barański, R. Glajcar, S. Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – REMAR, Katowice.
 • Czyż A., Kubas S. (2011), Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej. Od Jánosa Kádára do Viktora Orbána, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – REMAR, Katowice.
 • Dokument Roboczy nr 4 Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przy Parlamencie Europejskim z 5 marca 2013 roku w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (zgodnie z rezolucją PE z dnia 16 lutego 2012 r.) – zasady demokracji i praworządności. Sprawozdawcy: Rui Tavares, Anthea McIntyre – Marie-Christine Vergiat.
 • Drinóczi T. (2012), Nowy węgierski system wyborczy, „Studia wyborcze”, nr (tom) 13.
 • Kubas S. (2012), Węgierski parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem konstytucji z 2011 r. „Przegląd Sejmowy”, nr 5 (112).
 • Kubas S. (2012), Wpływ węgierskiego systemu wyborczego na wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego i Parlamentu Europejskiego w latach 1990–2009, „Studia Wyborcze”, nr (tom) 9.
 • Nations in Transit: Hungary, http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/hungary, 17.04.2013.
 • Nemzeti Konzultáció: Kérdések az új alkotmányról, http://www.fidesz.hu/index.php Cikk=158885, 3.04.2013.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustawy medialnej na Węgrzech (2012/C 199 E/17), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E-:0154:0157:PL:PDF, 17.05.2013.
 • Sokół W. (2007), Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • The Constitutional Court of Hungary, Decision 45/2012, http://mkab.hu/sajto/news/certain-partsof-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-the-fundamental-law, 17.04.2013.
 • Ustawa Zasadnicza Węgier z 25 kwietnia 2011 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html, 16.04.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.