PL EN


2017 | 1 | 83-102
Article title

Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej

Content
Title variants
EN
Representation and Participation. The Attitude of City Councillors Towards the Concept and Mechanisms of Citizen Participation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W wielu państwach europejskich w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zauważyć można transformację lokalnej demokracji przedstawicielskiej. Jest to zarówno wynikiem wdrożenia reform inspirowanych koncepcjami Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management), lokalnego współrządzenia (local governance), zmian o charakterze strukturalno-funkcjonalnym, jak i poszerzających się mechanizmów uczestnictwa obywatelskiego. Ostatnia z tendencji w sposób szczególnie wyraźny uwidacznia się w Polsce, w samorządach dużych miast. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku radnych do idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej oraz określenie stopnia wpływu tychże na pozycję i rolę rad w procesie rządzenia. Artykuł opiera się na badaniach empirycznych przeprowadzonych w 18 miastach polskich. Wyniki badań wskazują, że radni miejscy generalnie popierają ideę szerszego angażowania mieszkańców w proces decyzyjny. Większość z nich uznaje jednak funkcjonujące w ich miastach formy uczestnictwa obywatelskiego za wystarczające, postulując jednocześnie usprawnienie ich działania.
EN
Over recent decades, many European countries have witnessed a transformation of local representative democracy. This has resulted both from the reforms inspired by the concepts of New Public Management, local governance, structural and functional changes as well as the expanding mechanisms of citizen participation. The latter trend is especially visible in large Polish cities. The main objectives of this article are to present the attitude of city councilors towards the concept and mechanisms of citizen participation and to examine whether this ‘extended participation’ influences the status and role played by city councils in the governing process. The article is based on empirical research conducted in 18 Polish cities. The results indicate that elected representatives, in general, support the idea of ‘citizens’ involvement in the decision-making process. Most of them, however, recognize the current mechanisms of civic engagement as sufficient, promoting the need to streamline their operation.
Year
Issue
1
Pages
83-102
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
 • Lublin
 • Rzeszów
References
 • Benz A., Papadopulos Y. (red.) (2006), Governance and Democracy. Comparing National, European and International Experiences, Routlege, London–New York.
 • Björn E., Sweeting D., Klok P.-J. (2013), Local Councillors in Comparative Perspective, w: Local Councillors in Europe, red. E. Björn, D. Sweeting, P.-J. Klok, Springer VS.
 • Burns D. (2000), Can Local Democracy Survive Governance?, „Urban Studies”, vol. 37, nr 5–6, ss. 963–973.
 • Converse P., Pierce R. (1986), Political Representation in France, Harvard University Press.
 • Daemen H. (2012), Revitalising Representative Democracy, w: Renewal in European Local Democracies. Puzzles, Dilemmas and Options, red. L. Schaap, H. Daemen, Springer VS.
 • Dahl A. R. (1994), A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation, „Political Science Quarterly”, vol. 109, nr 1, ss. 23–34.
 • Dahl R. A. (1956), A Preface to Democratic Theory, The University of Chicago Press.
 • Denters B., Rose L. E. (red.) (2005), Comparing Local Governance. Trends and Developments, Palgrave Macmillan.
 • Egner B., Sweeting D., Klok P.-J. (red.) (2012), Local Councilors in Europe, Springer VS.
 • Fisher F. (2012), Participatory governance: From Theory to Practice, w: The Oxford Handbook of
 • Governance, red. D. Levi-Faur, Oxford University Press.
 • Geurtz C., Van de Wijdeven T. (2010), Making Citizen Participation Work: The Challenging Search for New Forms of Local Democracy in The Netherlands, „Local Government Studies”, vol. 36, Issue 4, ss. 531–549.
 • Hambleton R. (2003), The New City Management, w: Globalism and Local Democracy. Challenge and Change in Europe and North America, red. R. Hambleton, F. V. Savitch, M. Stewart, Palgrave Macmillan UK.
 • Hansen K. (2005), Representative Government and Network Governance – in Need of ‘Co-governance’: Lessons from Local Decision Making on Public Schools in Denmark, „Scandinavian Political Studies”, 28(3), ss. 219–237.
 • Hood Ch. (1991), A Public Management for All Seasons?, „Public Administration”, vol. 69, Issue 1, ss. 3–19.
 • Huxhama C., Vangena S., Huxhama C., Edena C. (2000), The Challenge of Collaborative Governance, „Public Management Review”, vol. 2, Issue 3, ss. 337–358.
 • Jakobsen M., Kjaer U. (2016), Political Representation and Geographical Bias in Amalgamated Local Governments, „Local Government Studies”, vol. 42, Issue 2, ss. 208–227.
 • Jones G., Ranson S. (1989), Is There a Need for Participative Democracy? An exchange, „Local Government Studies”, vol. 15, Issue 3, ss. 1–10.
 • Jordan A., Wurzel K. W. R., Zito A. (2005), The Rise of ‘New’ Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government?, „Political Studies”, vol. 3, nr 3, ss. 477–496.
 • Kaźmierczak T. (2012), Przedstawiciele władz lokalnych o udziale mieszkańców gmin w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi, w: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, t. I, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych.
 • Kjaer U., Hjelmar U., Olsen A. L. (2010), Municipal Amalgamations and the Democratic Functioning of Local Councils: The Case of The Danish 2007 Structural Reform, „Local Government Studies”, vol. 36, Issue 4, ss. 569–585.
 • Klijn E. H., Koppenjan J. F. M. (2000), Politicians and Interactive Decision Making: Institutional Spoilsports or Playmakers, „Public Administration”, vol. 78, Issue 2, ss. 365–387.
 • Krzynówek A. (2010), Rozum a porządek polityczny – wokół sporu o demokrację deliberatywną, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Mazur S. (red.) (2015), Współzarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 • Michels A. (2011), Innovations in Democratic Governance: How does Citizen Participation Contribute to a Better Democracy, „International Review of Administrative Science” 77(2), ss. 275–293.
 • Michels A., de Graaf L. (2010), Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, „Local Government Studies”, vol. 36, Issue 4, ss. 477–491.
 • Nyholm I., Haveri A. (2009), Between Government and Governance – Local Solutions for Reconciling Representative Government and Network Governance, „Local Government Studies”, 35:1, ss. 109–124.
 • Pawłowska A. (2016), Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 14:1.
 • Pawłowska A., Radzik-Maruszak K. (2015), Big Cities Governance – How Mayors Cope with Civic Engagement?, referat wygłoszony na XXIII konferencji NISPAcee, 21–23 maja 2015 roku, Tibilisi, Gruzja.
 • Pawłowska A., Radzik-Maruszak K. (2016), Instytucjonalno-prawne warunki partycypacji i dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych miast), referat wygłoszony na konferencji „Polityka Lokalnie”, 21–22 kwietnia 2016 roku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Pierre J. (2000), Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, Oxford University Press.
 • Pierre J., Peters B. G. (2000), Governance, Politics and the State, Macmillan, Basingstoke.
 • Pitkin H. (1969), Representation, New York.
 • Plüss L. (2013), Urban Governance and its Impact on the Role Perception and Behaviour of European City Councillors, „Local Government Studies”, vol. 39:5, ss. 721–737.
 • Radzik-Maruszak K., Mieczkowska-Czerniak K. (2013), From Indifference to Protest: Citizens Activity at the Local Level in Poland, „Annales UMCS. Sectio K”, vol. XX (I), ss. 151–169.
 • Radzik-Maruszak K. (2015), Putting Citizens First: Democratic Innovations in City Governance, „Kunnallistieteellinen Aikakauskirja”, vol. 4, ss. 309–322.
 • Rhodes R. A. W. (1997), Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Maidenhead, GB–Philadelphia, US,.
 • Sartori G. (1987), The Theory of Democracy Revisited, Chatham House Publishers.
 • Sørensen E., Torfing J. (red.) (2007), Theories of Democratic Network Governance, Palgrave Macmillan UK.
 • Torfing J., Peters B. G., Pierre J., Sørensen E. (2012), Interactive Governance. Advancing the Paradigm, Oxford University Press.
 • Vetter A. (2009), Citizen versus Parties: Explaining Institutional Change in German Local Government, 1989–2008, „Local Government Studies”, vol. 35, Issue 1, ss. 125–142.
 • Vetter A., Kersting N. (2003), Democracy versus Efficiency? Comparing Local Government Reforms across Europe, VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Wilson D., Game Ch. (2006), Local Government in the United Kingdom, 4th ed. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.