PL EN


2017 | 3 | 75-88
Article title

Advisory bodies and their role in the organizational structure of the public broadcaster

Content
Title variants
PL
Organy doradcze i ich rola w strukturze organizacyjnej nadawcy publicznego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rządzenie przedsiębiorstwem medialnym, zwłaszcza nadawcą publicznym uwarunkowane jest obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa, przyjętą koncepcją zarządzania tego typu organizacją. Nie bez znaczenia, pozostaje kwestia struktury organizacyjnej nadawcy, podziału kompetencji i zakresu uprawnień poszczególnych organów. Specyfiką struktury organizacyjnej telewizji i radia publicznego w Polsce jest funkcjonowanie rad programowych, jako organów wyposażanych w kompetencje do aktywnego uczestniczenia w kierowaniu spółką. W artykule odwołując się do działalności Telewizji Polskiej SA, omówiono zagadnienia dotyczące instytucjonalnych rozwiązań mediów publicznych, wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy spółki. Z uwagi na temat publikacji, szczególną uwagę zwrócono na rolę, znacznie i praktyki stosowane w zakresie wykonywania zadań przez rady programowe.
EN
Governance of a media company, particularly a public broadcaster, is subject to the applicable legal solutions, the economic situation of the company, the accepted management concept of this type of organization. Also of significance is the issue of the broadcaster’s organizational structure, division of powers and the terms of reference of individual divisions. A specific characteristic of the organizational structure of public radio and television in Poland is the existence of Programme boards, as units empowered by the authorities to actively participate in the company management. Referring to the activities of the Polish Television SA, this paper discusses issues related to institutional models of public media and the mutual relationships between the governing bodies of the company. Considering the subject of the publication, special attention was paid to the roles, significance and practices utilized by the programme boards in performing their tasks.
Year
Issue
3
Pages
75-88
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_3_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.