PL EN


2018 | 2 | 121-138
Article title

Czy współpraca się opłaca? Wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Is cooperation beneficial? The impact of the coalition with Germany on Poland’s success in the European Union’s lawmaking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza, czy zawieranie koalicji z Niemcami wpływa na sukces Polski w procesie legislacyjnym UE. Przetestowano dwie hipotezy: 1) jeśli preferencje Polski oraz Niemiec są zgodne, to sukces Polski jest większy; 2) koalicja z Niemcami zapewnia Polsce większy sukces w obszarach o szczególnym znaczeniu dla Warszawy, to jest: w rolnictwie, energii, środowisku, sprawach wewnętrznych oraz wspólnym rynku. Hipotezy przetestowano za pomocą metody ilościowej – regresji liniowej na bazie DEU II. Uzyskano następujące wnioski. Po pierwsze, budowanie koalicji polsko-niemieckiej w UE jest niezmiernie skomplikowane ze względu na wyraźną sprzeczność preferencji obu państw. Po drugie, mimo to budowanie koalicji z Niemcami jest dla Polski niezmiernie opłacalne. Analiza wykazała, że gdy Polska zawiera sojusz z Niemcami, to jej sukces w procesie legislacyjnym UE widocznie wzrasta. Po trzecie, zawiązywanie koalicji z Niemcami jest szczególnie opłacalne w politykach UE, które są kluczowe z punktu widzenia interesów Polski, czyli w rolnictwie, energii, sprawach wewnętrznych oraz wspólnym rynku. Jedynym wyjątkiem jest obszar ochrony środowiska.
EN
The purpose of the article is to analyze whether building a coalition with Germany affects Poland’s success in the EU’s legislative process. Two hypotheses are tested: (1) when Polish and German preferences are homogenous, Poland’s legislative success is greater; (2) the coalition with Germany ensures Poland’s greater success in the areas of particular significance to Warsaw, that is in agriculture, energy, environment, home affairs and the single market. The above hypotheses are tested using a quantitative method of a linear regression. Regression calculations are based on the DEU II dataset. The results are as follows. First, forming a Polish-German coalition in the EU’s lawmaking is extremely tricky due to strong divergences of both countries’ preferences. Second, building a coalition with Germany is particularly beneficial for Poland, nevertheless. The analysis shows that when Poland enters an alliance with Germany, its success in the EU’s legislative process significantly increases. Third, building a coalition with Germany is very profitable for Poland in these policy areas which are crucial from the perspective of Poland’s interests, namely in agriculture, energy, home affairs and the single market. The only exception is the environment.
Year
Issue
2
Pages
121-138
Physical description
Dates
published
2018-06-26
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Aksoy D. (2012), Institutional arrangements and logrolling: Evidence from the European Union, „American Journal of Political Science”, vol. 56, no. 3, s. 538–552.
 • Barr J., Passarelli F. (2009), Who has the power in the EU?, „Mathematical Social Sciences”, vol. 57, no. 3, s. 339–366.
 • Bojenko-Izdebska E. (2016), Polityka migracyjna i azylowa w Niemczech i Polsce, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2, s. 43–55.
 • Brambor T., Clark W. R., Golder M. (2006), Understanding Interaction Models: Improving Empirical Analyses, „Political Analysis”, vol. 14, nr 1, s. 63–82.
 • Cameron C., Miller D. (2015), A Practitioner’s Guide to Cluster-Robust Inference, „Journal of Human Resources”, vol. 50, no. 2, s. 317–372.
 • Costello R., Thomson R. (2011), The nexus of bicameralism: Rapporteurs’ impact on decision outcomes in the European Union, „European Union Politics”, vol. 12, no. 3, s. 337–357.
 • Costello R., Thomson R. (2013), The distribution of power among EU institutions: who wins under codecision and why?, „Journal of European Public Policy”, vol. 20, no. 7, s. 1025–1039.
 • Crombez C. (2000), Spatial models of logrolling in the European Union, „European Journal of Political Economy”, vol. 16, no. 4, s. 707–737.
 • Crombez C., Vangerven P. (2014), Procedural models of European Union politics: Contributions and suggestions for improvement, „European Union Politics”, vol. 15, no. 2, s. 289–308.
 • Czachór Z., Marcinkowski T. (red.) (2017), Polska – Niemcy – Unia Europejska. Razem czy osobno?, Warszawa.
 • Decyzja Rady (2014) nr 2014/900/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady, Dz. Urz. UE L 358, 13.12.2014, s. 25–27.
 • Dyrektywa (2008) Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz. Urz. UE L 348, 24.12.2008, s. 98–107.
 • Fox J. (2008), Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models, London.
 • Hörl B., Warntjen A., Wonka A. (2005), Built on Quicksand? A Decade of Procedural Spatial Models on EU Legislative Decision-Making, „Journal of European Public Policy”, vol. 12, no. 3, s. 592–606.
 • Kardasheva R. (2013), Package deals in EU legislative politics, „American Journal of Political Science”, vol. 57, no. 4, s. 858–874.
 • Kirpsza A. (2015), Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej), „Politeja”, nr 3 (35), s. 419–444.
 • Kirpsza A. (2016a), Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Kirpsza A. (2016b), Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Przegląd Europejski”, nr 2 (40), s. 48–69.
 • Kleinowski M. (2015), Wpływ Traktatu lizbońskiego na siłę Polski w Radzie Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1 (48), s. 184–207.
 • König T., Junge D. (2009), Why Don’t Veto Players Use Their Power?, „European Union Politics”, vol. 10, no. 4, s. 507–534.
 • König T., Lindburg B., Lechner S., Pohlmeier W. (2007), Bicameral conflict resolution in the European Union: An empirical analysis of conciliation committee bargains, „British Journal of Political Science”, vol. 37, no. 2, s. 281–312.
 • Koszel B. (2008), Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy, Poznań.
 • Koszel B. (2009), „Nowe otwarcie”? Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządów koalicji PO-PSL (2008–2009), „Zeszyty Instytutu Zachodniego”, nr 57.
 • Kreppel A., Oztas B. (2017), Leading the Band or Just Playing the Tune? Reassessing the Agenda-Setting Powers of the European Commission, „Comparative Political Studies”, vol. 50, no. 8, s. 1118–1150.
 • Leinaweaver J., Thomson R. (2014), Testing models of legislative decision-making with measurement error: The robust predictive power of bargaining models over procedural models, „European Union Politics”, vol. 15, no. 1, s. 43–58.
 • Malinowski K. (2015), Polska i Niemcy w Europie (2004–2014). Różnice interesów – uwarunkowania i konsekwencje, Poznań.
 • Nurmi H., Meskanen T., Pajala A. (2013), Calculus of Consent in the EU Council of Ministers, w: Power, Voting and Voting Power: 30 Years After, red. M. Holler, H. Nurmi, Berlin, s. 501–520.
 • Thomson R., Arregui J., Leuffen D., Costello R., Cross J., Hertz R., Jensen T. (2012), A new dataset on decision-making in the European Union before and after the 2004 and 2007 enlargements, „Journal of European Public Policy”, vol. 19, no. 4, s. 604 622.
 • Thomson R., Stokman F., Achen C., König T. (2006), The European Union Decides, Cambridge.
 • Veen T. (2011), Positions and salience in European Union politics: Estimation and validation of a new dataset, „European Union Politics”, vol. 12, no. 2, s. 267–288.
 • Warntjen A. (2017), Do votes matter? Voting weights and the success probability of member state requests in the Council of the European Union, „Journal of European Integration”, vol. 39, no. 6, s. 673–687.
 • Węc J. (2012), Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950–2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową: analiza politologiczna, Kraków.
 • Węc J. (2015), Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej i NATO na początku XXI w. Próba bilansu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. XXII, s. 117–148.
 • Węc J. (2016a), Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland in der Europäischen Union und ihre Herausforderungen, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3, s. 246–275.
 • Węc J. (2016b), Niemcy w polityce europejskiej Polski w latach 2004–2016, w: Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, red. R. Zięba, T. Pawłuszko, Kielce.
 • Węc J. (2017), Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002–2016, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2018_23_2_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.