PL EN


2019 | 1 | 189-209
Article title

US Espionage against Poland in 1970–1989

Content
Title variants
PL
Szpiegostwo USA wobec Polski w okresie 1970–1989
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zakres przedmiotowy problemu badawczego, prezentowanego w tekście, obejmuje wybrane kwestie dotyczące działalności szpiegowskiej USA wobec Polski w okresie od 1970 do 1989 roku. Głównym celem tekstu jest prezentacja stanu wiedzy i sposobu myślenia polskich służb specjalnych na temat zagrożeń wynikających z działalności wywiadowczej USA. W celu uszczegółowienia problemu badawczego zaprezentowano następujące pytania badawcze: 1) Jaki był zakres rozpoznania zagrożenia działalnością wywiadowczą USA przez polskie służby specjalne w okresie 1970-1989? 2) Jakie kierunki zainteresowań w działalności wywiadowczej USA przeciw Polsce dominowały w okresie 1970-1989? W tekście skupiono się na: 1) ogólnej charakterystyce działalności szpiegowskiej w Polsce (uwzględniono zarówno aspekty ilościowe zjawiska, jak i aspekty prawne), 2) kierunkach zainteresowań wywiadu USA w Polsce (uwzględniono zarówno działalność placówek dyplomatycznych USA, jak i wybrane sfery, będące w zainteresowaniu wywiadu USA, np. gospodarkę, przemysł i środowisko naukowe). W tekście wykorzystano materiały i dokumenty wytworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony (oraz instytucje im podległe, np. służby specjalne) z lat 1970-1989. Do krytycznego opracowania materiałów i dokumentów wykorzystano w sposób swobodny teorię aktów mowy autorstwa J. L. Austin’a. Ponadto w zakresie analizy problematyki prawnej szpiegostwa wyko­rzystano wykładnię dogmatyczną prawa.
EN
The objective scope of the research problem presented in the text covers a selection of issues concerned with the US espionage against Poland in the period between 1970 and 1989. The main goal of the text is to present the Polish intelligence services’ state of knowledge and habits of mind concerned with the threats springing from the US spying activity. In order to elaborate the research problem, the following research questions have been presented: (1) What was the scope of the recognition of the US espionage by the Polish intelligence services in the period of1970-1989?, (2) What areas of interest in the US espionage against Poland were predominant in the period of1970-1989? The text focuses on: (1) an overall description of espionage in Poland (allowing for both the quantitative aspects of the phenomenon and the legal aspects), (2) areas of interest for the US intelligence in Poland (taking into account both the activity of US diplomatic posts and some selected spheres of interest to the US intelligence services, e.g. economy, industry and academia). The text uses material and documentation generated by the Ministry of the Interior and the Ministry of Defence (including subordinate institutions, e.g. special services) in the years 1970-1989. The theory of speech acts by J. L. Austin has been liberally used to critically analyse the material and documentation. Besides, a dogmatic interpretation of the law has been used to analyse the legal issues of espionage.
Year
Issue
1
Pages
189-209
Physical description
Dates
published
2019-04-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2019_24_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.