PL EN


2020 | 1 | 5-18
Article title

Badania radykalizacji kobiet do terroryzmu dżihadystycznego

Content
Title variants
EN
Studies on female radicalisation to jihadi terrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze the women’s participation in jihadist movements through feminist perspectives. The hypothesis of this paper is the assumption that the factors determining and initiating the fascination with leads to political violence may be different among women and young girls than among men. The cultural and social determinants and perceived female roles in particular communities are of particular importance. The specifics of the socialization of women to political violence are not in contrast to the radicalization of men but should be considered as a complement to studies on terrorism. There are indications of radicalization of attitudes and behaviors, including individual factors pushing and sustaining involvement in terrorism (push and pull factors). The following methods have been applied in the article: theoretical research methods (classification and systematization, verification), general-purpose methods (analysis, synthesis, induction, deduction) and other research methods typical for social sciences: statistical, comparative, descriptive, analysis of sources, analysis and criticism of the literature on the subject. The conclusion was that manipulation of masculinity and femininity is used not only by terrorist groups in recruitment processes, but also in the analysis of this phenomenon itself. Gender relations also affect accepted interpretive solutions of phenomena in which women participate, and above all, their marginalization in violence studies.
PL
Celem artykułu jest analiza partycypacji kobiet w ruchach dżihadystycznych z uwzględnieniem perspektyw feministycznych. Hipotezą artykułu jest przypuszczenie, że czynniki warunkujące i inicjujące fascynację przemocą polityczną mogą być inne u kobiet i młodych dziewcząt niż u mężczyzn. Szczególne znaczenie mają uwarunkowania kulturowe i społeczne oraz postrzegane role kobiet w danych społecznościach. Ukazano specyfikę socjalizacji kobiet do przemocy politycznej, nie w kontraście do radykalizacji mężczyzn, ale jako uzupełnienie badań nad terroryzmem. Wykazane zostały przesłanki warunkujące radykalizację postaw i zachowań kobiet, w tym czynniki indywidualne, popychające oraz podtrzymujące zaangażowanie w terroryzm (push and pull factors). W artykule zostały zastosowane metody badań teoretycznych (klasyfikacja i systematyzacja, weryfikacja), metody ogólnologiczne (analiza, synteza, indukcja, dedukcja) i metody empiryczne (obserwacja pośrednia) oraz inne metody typowe dla nauk społecznych: statystyczna, komparatywna, opisowa, analizy i krytyki źródeł oraz piśmiennictwa. W konkluzji stwierdzono, że manipulacja męskością i kobiecością wykorzystywana jest nie tylko przez ugrupowania terrorystyczne w procesach rekrutacyjnych, ale także w analizach samego zjawiska. Relacyjność płci wpływa na przyjęte rozwiązania interpretacyjne w naukach społecznych, przede wszystkim na marginalizację kobiet w badaniach nad przemocą.
Year
Issue
1
Pages
5-18
Physical description
Dates
published
2020-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2020_25_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.