PL EN


2020 | 4 | 23-41
Article title

Multi-level Governance of Integration Policy. Role of the Cities. Comparison of Warsaw and Prague

Content
Title variants
PL
Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji. Rola miast. Porównanie Pragi i Warszawy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper analyses the role of the cities in the multi-level governance of integration policy. The goal was to analyse the relations of diverse actors in a multi-level governance context and the direct impact of the transnational EU policy to local level actors (that also bypassed the national level). We show how the interconnection of policy levels and the presence of actors in many roles in the process of developing immigrant integration policies resulted in the top-down transfer of policy goals. We also highlight the converse perspective and demonstrate how bottom-up policy initiatives strengthen the position of cities as important players in the multilevel governance, both individually and collectively.
PL
Artykuł dotyczy wielopoziomowego zarządzania polityką integracji migrantów w miastach. Celem artykułu jest analiza relacji różnych aktorów w kontekście wielopoziomowego zarządzania polityką integracyjną, w szczególności oddziaływania transnarodowej polityki UE na aktorów szczebla lokalnego (proces by-passing national level). Tekst zwraca uwagę na wzajemne powiązanie poziomów polityki i obecność aktorów w wielu rolach w procesie tworzenia polityk integracji imigrantów. Procesy te skutkowały odgórnym transferem celów polityki. Artykuł zwraca również uwagę perspektywę odwrotną i pokazuje, jak oddolne inicjatywy polityczne wzmacniają pozycję miast jako ważnych graczy w wielopoziomowym zarządzaniu, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.
Year
Issue
4
Pages
23-41
Physical description
Dates
published
2020-12-15
Contributors
References
 • Alexander M. (2007), Cities and Labour Immigration: Comparing Policy Responses in Amsterdam, Paris, Rome and Tel Aviv, Ashgate, Burlington.
 • Ambrosini M., Boccagni P. (2015), Urban Multiculturalism Beyond the ‘Backlash’: New Discourses and Different Practices in Immigrant Policies across European Cities, “Journal of Intercultural Studies”, 36(1), pp. 35–53.
 • Blahoutová T. (2012), Role integračnich center při intergaci cizinců, Multiculturni Centrum Prague.
 • Borkert M., Caponio T. (2010), Introduction, in: The Local Dimension of Migration Policy-Making, eds. T. Caponio, M. Borkert, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 9–32.
 • Bosswick W., Will G. (2002), Intergationsangebote in ausgewählten hessischen Kommunen und ihre institutionelle Umsetzung, Hessisches Sozialministerium, Wiesbaden.
 • Caponio T. (2010), Conclusion: Making Sense of Local Migration Policy Arenas, in: The Local Dimension of Migration Policy-Making, eds. T. Caponio, M. Borkert, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 161–196.
 • Çağar A., Schiller N. (2009), Towards a Comparative Theory of Locality in Migration Studies: Migrants Incorporation and City Scale, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 35 (2), pp. 177–202.
 • Czarniawska B., Joerges B. (1996), Travels of Ideas, in: Translating Organizational Change, eds. B. Czarniawska, G. Sevón, de Gruyter, Berlin, pp. 13–48.
 • Dekker R., Emilsson H., Krieger B., Scholten P. (2015), A local dimension of integration policies? A comparative study of Berlin, Malmö, and Rotterdam, “International Migration Review”, 49(3), pp. 633–658.
 • Djelic M-L. (2008), Sociological studies of diffusion: is history relevant?, “Socio-Economic Review”, 6, pp. 538–557.
 • DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983), The iron cage revisited: Collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields, “American sociological revie”, 48(2), pp. 147–160.
 • Drbohlav D., Medová L., Cermák Z., Janská E., Cermáková D., Dzúrová D. (2010), Migrace a (i)migranti v Cesku. Kdo jsme, odkud pricházíme, kam jdeme?, Sociologické nakladatelství, Praha.
 • Drbohalv D., Valenta O. (2014), Building the integration system. Policies to support immigrants’ progression in the Czech Republic, Migration Policy Institute.
 • Duszczyk M., Pachocka M., Pszczółkowska M. (2020), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge.
 • ECRE (2018), Follow the Money: Assessing the use of EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) funding at the national level, European Council on Refugees and Exiles, Brussels.
 • Eurostat (2018), First residence permits issued in the EU Member States remain about 3 million in 2017, New Release: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167, 30 October 2019.
 • Favell A. (2010), Integration and nations: the nation-state and research on immigration in Western Europe, in: Selected Studies in International Migration and Immigrant Incorporation, eds. M. Martiniello, J. Rath, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Fligstein N., McAdam D. (2012), A theory of fields, Oxford University Press, Oxford.
 • Frelak J., Klaus W., Wiśniewski J. (eds.) (2007), Przystanek Polska: Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grzegrzółka E. (2013), Organizacje migranckie w Polsce: Działalność i potrzeby, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 • Hooghe L., Marks G. (2001), Multi-level governance and European integration, Rowman & Littlefield, Lanham.
 • Horákova M. (2012), Mezinárodni pracovní migrance v ČR, Bulletin č.28, Výzkumný ústav práce a sociálnich vécí, Prague.
 • Kubicki P., Pawlak M., Mica A., Horolets A. (2017), Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu, „Polityka Społeczna”, 9(522), pp. 22–28.
 • Kušniráková T., Čižinský P. (2011), Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná, „Geografie”, 116(4), pp. 497–517.
 • Lesińska M. (2012), Migration policy matters, in: European Immigrations Trends, Structures and Policy Implications, ed. M. Okólski, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Matusz-Protasiewicz P. (2013), Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, „Central and Eastern European Migration Review”, 2(2), pp. 75–97.
 • Marks G., Hooghe L. (1996), European integration from 1980: state centric v. multi level governance, “Journal of Common Market Studies”, 34(3), pp. 341–378.
 • Okólski M. (ed.) (2012), European Immigrations: Trends, Structures and Policy Implications, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Okólski M., Wach D. (2020), Immigration and integration policies in the absence of immigrants. A case study of Poland, in: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge.
 • Pawlak M. (2013), Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 39(3), pp. 97–121.
 • Pawlak M., Matusz-Protasiewicz P. (2015), Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji, „Trzeci Sektor”, 35(2), pp. 11–21.
 • Penninx R., Blom S., Caponio T., Garcés-Mascareñas B., Matusz-Protasiewicz P., Schwartz H. (2014), European Cities and their Migrant Integration Policies: Case-Studies from Eight Cities, http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Penninx_OverviewPaper6.pdf [retrieved 29.06.2018].
 • Penninx R., Garcés-Mascareñas B. (2016), The concept of integration as an analytical tool and as a policy concept, in: Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and Actors, eds. B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx, Springer, Cham, pp. 11–29.
 • Penninx R., Kraal K., Martiniello M., Vertovec S. (2004), Introduction: European Cities and Their New Residents, in: Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Policies and Integration Policies, eds. R. Penninx, K. Kraal, M. Martiniello, S. Verdovec, Ashgate, Burlington, pp. 1–16.
 • Penninx R. (2013), Research on migration and integration in Europe. Achievements and lessons, Vossiusper University of Amsterdam, Amsterdam.
 • Piatttoni S. (2010), The Theory of Multi-Level Governance: Conceptual, Empirical and Normative Challenges, Oxford University Press, Oxford.
 • Poles M., Stern R. E. (2000), The social sustainability of cities, diversity and the management of change, University of Toronto Press, Toronto.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Zając A. (2012), Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Rein M., Schön D. (1994), Frame reflection: Toward the Resolution of intractable policy controversies, Basic Books, New York.
 • Sahlin K., Wedlin L. (2008), Circulating Ideas: Imitation, Translation and Editing, in: The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, eds. R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, R. Suddaby, Sage, Los Angeles, pp. 218–242.
 • Scholten P. (2011), Framing Immigrant Integration: Dutch Research-Policy Dialogues in Comparative Perspective, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Scholten P. (2016), Between National Models and Multi-Level Decoupling: The Pursuit of Multi-Level Governance in Dutch and UK Policies Towards Migrants Incorporation, “Journal of International Migration and Integration”, 17(4), pp. 973–994.
 • Trbola R., Rákoczyová M. (2011), Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with focus of Stakeholders and Their Cooperation, “Migracijske i etničke teme”, 27(1), pp. 77–104.
 • Zogata-Kusz A. (2020), Immigration and integration policies in Czechia. A new immigration destination country in the EU, in: M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska, Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2020_25_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.