Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(25) | 139-152

Article title

The role of the agricultural sector in the legal system of national reductions of air pollution in the European Union under Directive 2016/2284 NEC

Content

Title variants

IT
Il ruolo svolto dal settore agricolo nel sistema giuridico di riduzione nazionale dell’inquinamento atmosferico nell’Unione Europea ai sensi della Direttiva 2016/2284/NEC
PL
The role of the agricultural sector in the legal system of national reductions of air pollution in the European Union under Directive 2016/2284 NEC

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to define the role of the agricultural sector in the legal systems of national emissions ceilings in the European Union, and in particular the requirements of the amended legal basis in this respect – Directive No 2016/2284 of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC. This law, in addition to the Nitrates Directive, is currently one of the most important regulations of EU law on protection against environmental pollution from agricultural sources. Among the pollutants covered by the reduction obligation under Directive 2016/2284 NEC, ammonia is the most critical pollutant of agricultural origin, hence the crucial importance for agriculture of the measures aimed at reducing emissions of this substance. These measures are mainly of an optional nature and it is up to the Member States to determine how to achieve the national reduction target. It is therefore necessary to design the right mix of measures and match them with the different types of agricultural activities when developing relevant national strategies. It is also necessary to combine them with other regulations, in particular on industrial emissions and water protection, and to address the issues of nitrogen circle in a systemic manner, not only at farm level but also throughout the entire food chain.
PL
Celem rozważań jest określenie roli sektora rolniczego w prawnym systemie krajowych pułapów emisji zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej, w szczególności wymogów, jakie stawiają przed nim zmienione podstawy prawne w tym zakresie – dyrektywa nr 2016/2284 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Akt ten, obok dyrektywy azotanowej, stanowi obecnie jedną z najważniejszych regulacji prawa UE dotyczących ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska ze źródeł rolniczych. Spośród objętych obowiązkiem redukcji przewidzianym w dyrektywie nr 2016/2284 NEC najważniejszym zanieczyszczeniem pochodzenia rolniczego jest amoniak, dlatego dla rolnictwa kluczowe są środki ukierunkowane na redukcję emisji tej substancji. Instrumenty te mają głównie charakter fakultatywny, a sposoby osiągnięcia krajowego celu redukcji wyznaczają państwa członkowskie. Konieczny jest zatem odpowiedni dobór środków w ramach strategii krajowych i dobranie ich do odmiennych typów działalności rolniczej. Niezbędne jest też powiązanie z innymi regulacjami, zwłaszcza dotyczącymi emisji przemysłowych i ochrony wód oraz systemowe podejście do zagadnień obiegu azotu, nie tylko na poziomie gospodarstw rolnych, lecz także w całych łańcuchach żywnościowych.
IT
L’articolo si pone l’obiettivo di determinare il ruolo che il settore agricolo svolge per il regime dei limiti di emissione nazionali di determinanti inquinanti atmosferici nell’Unione europea, e nello specifico i requisiti stabiliti dalla base giuridica modificata al riguardo – Direttiva n. 2016/2284 del 14 dicembre 2016 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinanti inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. L’atto in questione, insieme alla direttiva sui nitrati, è, al giorno d’oggi, una delle regolazioni più importanti dell’UE in materia di tutela dall’inquinamento ambientale dafonti agricole. Tra quelli coperti dall’obbligo di riduzione, previsto dalla Direttiva 2016/2284 NEC, l’ammoniaca è l’inquinante più importante di origine agricola, pertanto le misure volte a ridurre le emissioni di questa sostanza sono fondamentali per l’agricoltura. Gli strumenti in oggetto sono in prevalenza facoltativi e gli Stati membri sono liberi di stabilire i mezzi che servono a raggiungere l’obiettivo di riduzione nazionale. È pertanto necessario scegliere misure adeguate nell’ambito delle strategie nazionali e adattarle a diversi tipi di attività agricola. È inoltre necessario determinare connessioni con altre normative, in particolare con quelle che riguardano le emissioni industriali e la tutela delle acque, nonché creare unapproccio sistematico ai problemi della circolazione dell’azoto, non solo a livello di aziende agricole, ma anche nell’intera catena alimentare.

Year

Issue

Pages

139-152

Physical description

Dates

published
2020-06-29

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Abler D. (2015), Economic evaluation of agricultural pollution control options for China, “Journal of Integrative Agriculture” No 14(6).
 • Bauer S.E., Tsigaridis K., Miller R. (2016), Significant atmospheric aerosol pollution caused by world food cultivation, “Geophysical Research Letters” No 43(10).
 • Bieluk J. (2013), O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego, “Studia Iuridica Agraria” vol. XI.
 • Boć J., Rotko J. (2006), Organizacja i instrumenty prawnej ochrony powietrza, in: J. Boć, K. Nowacki (eds.), Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech, Wrocław.
 • De Marco et al. A. (2019), Impacts of air pollution on human and ecosystem health, and implications for the National Emission Ceilings Directive: Insights from Italy, “Environment International” No 125.
 • Dobrowolski G. (2000), Ochrona powietrza. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kraków.
 • Duprez L. et al. (2017), Clearing the air. Critical guide to the new national mission ceiling directive, European Environmental Bureau (EEB) 2017, https://eeb.org/publications/62/air-quality/
 • Eurostat (2019), Ammonia emissions from agriculture, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sdg_02_60 (accessed on: 15 December 2019).
 • Giannakis E. et al. (2019), Costs and benefits of agricultural ammonia emission abatement options for compliance with European air quality regulations, “Environmental Sciences Europe” No 31.
 • Goździewicz-Biechońska J. (2016), The role of agriculture in circular economy (legal perspective), “Przegląd Prawa Rolnego” No 1.
 • Górski M. (2013), Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ochrony powietrza, in: R. Molski (ed.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Szczecin.
 • Górski M. (2014), Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza – monitoring i przywracanie wymaganego stanu jakości powietrza, “Acta Iuris Stetinensis” No 5.
 • Grossman M.R. (2006), Agriculture and the Polluter Pays Principle: An Introduction, “Oklahoma Law Review” No 1.
 • Haigh N. (2016), EU Environmental Policy, London–New York.
 • Hellsten S. (2019), Abating N in Nordic Agriculture – Policy, Measures and Way Forward, “Journal of Environmental Management” No 236.
 • http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/review/Facts%20and%20figures%20agriculture%20under%20the%20NEC.pdf (accessed on: 10 December 2019).
 • http://healpolska.pl/aktualnosci/dyrektywa-nec-czemu-jest-tak-wazna-dla-polski/.
 • https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Dyrektywa-NEC-pominie-metan-2349.html (accessed on 16 December 2019).
 • Iwańska B. (2017), Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska, “Europejski Przegląd Sądowy” No 7 (142).
 • Jeżyńska B. (2016), Przedsiębiorca rolny we współczesnym ustroju rolnym, in: P. Litwiniuk (ed.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa.
 • Karakurt I., Aydin G., Aydiner K. (2012), Sources and mitigation of methane emissions by sectors: A critical review, “Renewable Energy” No 39.
 • Korzeniowski P. (2014), Model prawny ochrony powietrza w ustawie – Prawo ochrony środowiska, “Prawo i Środowisko” No 1(77).
 • Lelieveld J. et al. (2015), The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale, “Nature” No 525.
 • Oenema O. et al. (2012), Emissions from agriculture and their control potentials TSAP Report #3 Version 2.1 IIASA 2012, http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP-AGRI-20121129_v21.pdf (accessed on: 10 December 2019).
 • Sutton M. et al. (2018), Topic 5c. Sectors and solutions: opportunities and challenges to reduce air pollution from agriculture [Working Group report], in: A. Engleryd, P. Grennfelt (eds.), Saltsjöbaden VI Workshop 2018. Clean air for a sustainable future – goals and challenges, Copenhagen, http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/522444/.
 • Warner J.X. et al. (2017), Increased atmospheric ammonia over the world’s major agricultural areas detected from space, “Geophysical Research Letters” No 44.
 • World Health Organization (2016), Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, 2016, https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/ en/ (accessed on: 15 December 2019).
 • Code of good agricultural practice for reducing ammonia emissions, Warszawa 2019, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-w-zakresie-ograniczania-emisji-amoniaku (accessed on: 22 December 2019).
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 18 December 2013. Clean Air for Europe [COM(2013) 918 final].
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 21 September 2005, Thematic Strategy on air pollution [COM(2013)918 final].
 • National Emission Ceilings (NEC) Directive reporting status 2019, Briefing No. 2/2019; https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/national-emission-ceilings/nec-directive-reporting-status-2019/#tab-interactive-charts (accessed on: 29 December 2019).
 • Protocol to the 1979 Convention of the United Nations Economic Commission for Europe on Long-range Transboundary Air Pollution for combating acidification, eutrophication and ground-level ozone, signed in Gothenburg on 30 November 1999 (OJ EU L 179 of 2003).
 • Council Decision (EU) 2017/1757 of 17 July 2017, OJ EU L 248.
 • Directive No 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, OJ L 152.
 • Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air, OJ L 23.
 • Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants, OJ L 309.
 • Directive No 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC, OJ L 344.
 • Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control); OJ EU L 334.
 • Directive No 2015/2193 of the European Parliament and of the Council (EU) of 25 November 2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium-sized combustion plants, OJ L 313.
 • Resolution No. 34 of the Council of Ministers of 29 April 2019 on the adoption of the National Air Pollution Control Programme (Monitor Polski of 21 June 2019, item 572).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2019_25_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.