PL EN


2020 | 1(26) | 29-45
Article title

Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r.

Content
Title variants
EN
Legal issues related to the trading in agricultural real estate of the Treasury Agricultural Property Stock in the light of the amendment to the Act on management of agricultural property of the Treasury of 26 April 2019
IT
Questioni giuridiche relative alla compravendita di immobili agricoli del patrimonio dell’Agenzia fondiaria agricola Tesoro di Stato alla luce della modifica legislativa apportata alla legge sulla gestione degli immobili agricoli Tesoro di Stato del 26 ap
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została dokonana ocena wpływu ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw na obrót nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowelizacja w znaczący sposób zmieniła zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W szczególności zmiany dotyczyły organizowania przetargów ograniczonych, służących wspieraniu gospodarstw rodzinnych, wzmocnienia pozycji dzierżawcy gruntów Skarbu Państwa, a także tworzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ośrodków produkcji rolniczej. Autor wskazuje na praktyczne konsekwencje dokonanych zmian oraz formułuje wnioski de lege ferenda.
IT
L’articolo si propone di valutare l’influenza della legge del 26 aprile 2019, che modifica la legge sul regime agricolo, e di alcune altre leggi esercitata nell’ambito della compravendita di immobili del patrimonio dell’Agenzia fondiaria agricola Tesoro di Stato. La modifica legislativa apportata ha cambiato in modo significativo le regole di gestione degli immobili agricoli Tesoro di Stato da parte del Centro nazionale per il sostegno all’agricoltura. Nello specifico, le modifiche hanno riguardato l'organizzazione di gare d’appalto ristrette, a sostegno delle aziende agricole a conduzione familiare, il rafforzamento della posizione del locatario dei terreni Tesoro di Stato, nonché la creazione di centri di produzione agricola da parte del Centro nazionale di sostegno all’agricoltura. L'autore mette in rilievo le conseguenze pratiche delle modifiche evocate e formula conclusioni de lege ferenda
EN
The article assesses the impact of the Act of 26 April 2019 amending the Act on shaping the agricultural system and certain other acts on trading in agricultural property of the Treasury Agricultural Property Stock. The amendment significantly changed the rules of managing agricultural property of the State Treasury carried out by the National Agricultural Support Centre. In particular, the changes concerned the organisation of restricted tenders aimed at supporting family agricultural holdings, strengthening the position of the tenant of the State Treasury agricultural land as well as the creation of agricultural production centers by the National Agricultural Support Centre. The author points out the practical consequences of the changes and formulates de lege ferenda conclusions.
Year
Issue
Pages
29-45
Physical description
Dates
published
2020-10-25
Contributors
References
 • Bednarek M. (2017), Nowe przepisy o ustroju rolnym – motywy i koncepcja legislacyjna w aspekcie konstytucyjnym, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.
 • Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 • Bieranowski A. (2019), Uwagi o błędnym dekodowaniu zakazu zbywania własności nieruchomości rolnej, „Rejent” nr 8.
 • Blajer P. (2009), Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków.
 • Blajer P. (2019), Umowy działowe dotyczące nieruchomości rolnych po wejściu w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 3.
 • Budzinowski R. (2008), Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 • Budzinowski R. (2017), Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne, w: P. Czechowski (red.) Prawo rolne, Warszawa.
 • Budzinowski R., Suchoń A. (2015), Relacja gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa rolnego w świetle publicznych mechanizmów ich wspierania, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Burian B. (2004), Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków.
 • Czechowski P., Niewiadomski A. (2009), Gospodarstwo rolne jako masa majątkowa, „Studia Iuridica Agraria” t. 8.
 • Jeżyńska B. (2019), w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 • Kidyba A. (2006), Prawo handlowe, Warszawa.
 • Litwiniuk P. (2018), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa.
 • Maj K. (2016), Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.
 • Maj K. (2019), Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.
 • Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 26.
 • Marciniuk K. (2018), w: P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa.
 • OECD (2018), Przeglądy Polityk Rozwoju Obszarów Wiejskich: Polska 2018, https://www.oecd.org/cfe/oecd-przeglady-polityk-rozwoju-obszarow-wiejskich-polska-2018-9788376106625-pl.htm [dostęp: 28.02.2020].
 • Pessel R. (2008), Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Suchoń A. (2014), Z prawnej problematyki czasu trwania dzierżawy w prawie polskim oraz wybranych krajów Europy Zachodniej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 • Suchoń A. (2016), Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi, „Studia Iuridica Agraria” t. XIV.
 • Świderski K. (2000), Charakter prawny pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, „Rejent” nr 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2020_26_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.