PL EN


2021 | 1(28) | 237-253
Article title

Zasiłek opiekuńczy dla rolników i domowników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Content
Title variants
EN
Childcare allowance for farmers and household members insured with the Agricultural Social Insurance Fund
IT
Assegni di assistenza per gli agricoltori e i familiari assicurati presso la Cassa delle Assicurazioni Sociali per gli Agricoltori
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszych rozważań jest odpowiedź na pytanie na ile przejęta z powszechnego ubezpieczenia społecznego, wyjątkowa konstrukcja prawa do zasiłku opiekuńczego zapewnia ochronę podmiotom prowadzącym działalność rolniczą. W konkluzji autor stwierdza, że przyznanie rolnikom prawa do zasiłku opiekuńczego było bezprecedensowym zabiegiem ustawodawcy, uargumentowanym potrzebą wsparcia działalności rolniczej w dobie COVID-19. Instytucja prawa do „covidowego rolniczego zasiłku opiekuńczego” uregulowana została jednak w sposób fragmentaryczny, ma charakter jedynie przejściowy i ustanowiona została poza systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Ze względu na niewielką kwotę przyznanego świadczenia nie może ono realizować odpowiednio funkcji kompensacyjno-wspomagająco-zachęcającej.
IT
L’articolo si propone di rispondere alla domanda in che misura la struttura unica del diritto all’assegno di assistenza, che si basa su quella dell’assicurazione sociale, riesca a tutelare i soggetti che svolgono un’attività agricola. Nella parte conclusiva, l’Autore afferma che concedere l’assegno di assistenza agli agricoltori è stato un intervento senza precedenti da parte del legislatore, spinto dalla necessità di sostenere l’attività agricola ai tempi della COVID-19. Tuttavia, il diritto all’assegno in esame è stato regolamentato in modo frammentario, è di carattere temporaneo ed è stato istituito al di fuori del sistema di assicurazione sociale per gli agricoltori. Visto, inoltre, che l’importo previsto è basso, la sua funzione di compensazione, sostegno e incoraggiamento non verrà esercitata in modo adeguato.
EN
The aim of this paper was to answer the question to what extent the unique construction of the right to the childcare allowance, taken over from the general social insurance, provides protection for entities conducting agricultural activity. The author concludes that granting farmers the right to the childcare allowance was an unprecedented move on the part of the legislator, justified by the need to support agricultural activity during the period of COVID-19 pandemic. However, the institution of the right to “Covid agricultural carer’s allowance” was regulated in a fragmentary way and is only of transitional character, having been established outside the agricultural social insurance system. Due to the small amount of the granted benefit, it cannot perform a compensatory-supportive-incentive function adequately.
Year
Issue
Pages
237-253
Physical description
Dates
published
2021-06-23
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
  • Biernat P., Gronek E. (2018), Zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy jako świadczenia pieniężne wypłacane z ubezpieczeń społecznych w ramach ubezpieczenia chorobowego, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” nr 2(28).
  • Dziubińska-Lechnio E., Kostrzewa M., Kaleta J. (2017), Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2017, Warszawa.
  • Jędrasik-Jankowska I. (2014), Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa.
  • Kluszczyńska Z., Koczur W., Roszewska K., Rubel K., Szpor G., Szumilcz T. (2016), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.
  • Król M.A. (2015), Rozwiązania prawne w zakresie zabezpieczenia warunków pracy kobiet i przeciwdziałania wypadkom z udziałem dzieci w rolnictwie w aktach międzynarodowych i wybranych państwach europejskich, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 53.
  • Puślecki D. (2006), Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej, „Prawo i Administracja” t. V.
  • Puślecki D. (2020), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.
  • Skąpski M. (1999), Wybrane zagadnienia współpracy zawodowej rodziców i dzieci, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 4.
  • Szmid K. (2020), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Warszawa, Legalis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2021_28_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.