PL EN


2021 | 1(28) | 107-128
Article title

Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego

Authors
Content
Title variants
EN
Legal issues of the sale, perpetual usufruct and lease of agricultural real estate belonging to municipal resources
IT
La vendita, l’usufrutto perpetuo e l’affitto dei terreni agricoli facenti parte delle risorse comunali: questioni giuridiche
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest rozstrzygnięcie wybranych problemów prawnych związanych ze sprzedażą, użytkowaniem wieczystym i dzierżawą nieruchomości rolnych z zasobu gminnego. Rozważania koncentrują się na przetargach organizowanych przez gminy na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości rolnych, prawie pierwokupu gminy, przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych we własność, planach zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez gminy. W konkluzji stwierdzono, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje odrębnych regulacji uwzględniających specyfikę gruntów rolnych. Jeśli chodzi o wnioski de lege ferenda, nawiązano do rozwiązań zawartych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie przetargów organizowanych na sprzedaż gruntów oraz prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych bez przetargu przez dzierżawców. Podkreślono też, że aspekt rolny powinien być szerzej uwzględniony w procesie uchwalania i zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
IT
L’articolo si propone di discutere di alcune questioni giuridiche scelte relative alla vendita, l’usufrutto perpetuo e l’affitto dei terreni agricoli facenti parte delle risorse comunali. Le considerazioni sono incentrate soprattutto sulle seguenti problematiche: le gare d’appalto indette dai comuni, concernenti la vendita e l’affitto dei terreni agricoli, il diritto di prelazione esercitato dal comune, il problema di convertire l’usufrutto in un diritto di proprietà, i piani regolatori approvati dai comuni. Nella parte conclusiva l’Autrice ha affermato, tra l’altro, che la legge sulla gestione immobiliare non prevede una normativa separata che tenga conto della specificità dei terreni agricoli. Se si tratta, invece, delle conclusioni de lege ferenda, ha postulato di riferirsi alle soluzioni contenute nella legge sulla gestione dei terreni agricoli Tesoro di Stato per quanto riguarda sia le gare d’appalto riguardanti la vendita dei fondi sia il diritto di prelazione nell’acquistare i terreni agricoli da parte degli affittuari senza organizzare gare. L’Autrice ha inoltre messo in evidenza che nel processo di approvare e modificare il piano regolatore bisogna tenere maggiormente conto dell’aspetto agrario.
EN
The aim of the study was to solve selected legal issues connected with the sale, perpetual usufruct and lease of agricultural real estate from municipal resources. The considerations involved in the first place tenders organised by municipalities for the sale and lease of agricultural real estate, the municipality's pre-emptive right, the transformation of the right of perpetual usufruct of agricultural real estate into ownership, and spatial development plans adopted by municipalities. The conclusion of the considerations is, inter alia, that the Act on the management of real estate does not provide for separate regulations that would take into account the specificity of agricultural land. As for de lege ferenda conclusions, it is proposed that reference be made to the solutions contained in the Act on the management of agricultural real estate of the State Treasury with regard to tenders organised for the sale of land and the tenants’ pre-emptive right of purchase of agricultural real estate without a tender. Moreover, it is stressed that there should be a wider consideration of the agricultural aspect in the process of adopting and amending spatial development plans.
Year
Issue
Pages
107-128
Physical description
Dates
published
2021-06-23
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bielecki M. (2012), Sprzedaż nieruchomości gminnej w rokowaniach po negatywnym wyniku dwóch przetargów, „Nieruchomości” nr 4.
 • Bieluk J. (2019), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 • Blajer P., Gonet W. (2020), Komentarz do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Warszawa.
 • Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 6.
 • Doganowski R., Plan wykorzystania zasobu nieruchomości jako instrument gospodarki nieruchomościami gminy, https://pprn.pl/?p=19624 [dostęp: 18.12.2020].
 • Fortuński W., Kupis M. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, „Nowy Przegląd Notarialny” nr 2.
 • Łobos-Kotowska D., Stańko M. (2020), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 • Marciniuk K. (2017), Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego, „Studia Iuridica Lublinensia” t. 26.
 • Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środek kształtowania ustroju rolnego, Białystok.
 • Niewiadomski A. (2018), Komentarz do art. 37, w: P. Czechowski (red.), Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, Lex/el.
 • Padrak R. (2006), Pierwszeństwo nabycia nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami, „Finanse Komunalne” nr 4.
 • Pańko W. (1980), Prawo rolne, Katowice.
 • Suchoń A. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.
 • Suchoń A. (2017), Użytkowanie wieczyste i dzierżawa nieruchomości rolnych, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa.
 • Suchoń A. (2014), Perpetual usufruct of agricultural lands: selected legal and financial issues, „Journal of Agribusiness and Rural Development” nr 4.
 • Tułodziecki A. (2020), Komentarz do art. 40 GospNierU, w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa, Legalis/el.
 • Wierzbowski B. (2005), Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, „Studia Iuridica Agraria” t. IV.
 • Wojciechowski P. (2019), Pojęcie nieruchomości rolnej; w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2021_28_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.