PL EN


2021 | 1(28) | 147-166
Article title

Bezpieczeństwo żywnościowe a ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych w kontekście strategii „Od pola do stołu”

Content
Title variants
EN
Food security and restrictions of trading in agricultural real estate in the context of the “Farm to Fork” Strategy
IT
La sicurezza alimentare e le restrizioni all’acquisto di terreni agricoli nel contesto della strategia “Dai campi alla tavola”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie relacji między ograniczeniami w obrocie nieruchomościami rolnymi wprowadzonymi ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, bezpieczeństwem żywnościowym oraz zrównoważonymi systemami żywnościowymi, a także weryfikacja, na ile polska regulacja obrotu nieruchomościami może być postrzegana jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czy przyjęte w niej rozwiązania prawne wpisują się w strategię „Od pola do stołu”. W artykule przedstawiono główne cele i założenia tej strategii z uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu, wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego oraz omówiono podstawowe instrumenty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. W świetle tych ustaleń dokonano oceny wprowadzonych rozwiązań ograniczających obrót nieruchomościami w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego oraz strategii „Od pola do stołu”. Stwierdzono, że zarówno zasada nabywania nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych, jak i wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabywanej nieruchomości rolnej przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i mają jedynie pośredni wpływ na realizację strategii „Od pola do stołu”.
IT
L’articolo si propone di delineare le relazioni che intercorrono tra i vincoli al trasferimento dei terreni agricoli introdotti dalla legge sul regime agrario, la sicurezza alimentare e i sistemi alimentari sostenibili, nonché di verificare in che misura la regolazione del trasferimento dei terreni agricoli di stampo polacco serva da strumento volto a garantire la sicurezza alimentare, e, infine, se le soluzioni ivi proposte si iscrivono nella strategia evocata. L’articolo non solo presenta gli obiettivi di base e i presupposti della strategia “Dai campi alla tavola”, incluso il Green Deal europeo, ma spiega anche il concetto di sicurezza alimentare, inoltre delinea gli strumenti di base volti a limitare il trasferimento dei terreni agricoli, introdotti dalla legge sul regime agrario. Successivamente, si procede a valutare le soluzioni introdotte, che, nel contesto della sicurezza alimentare e della strategia “Dai campi alla tavola”, portano a limitare il trasferimento in oggetto. L’analisi svolta permette di appurare che il principio di acquisto dei terreni agricoli dai singoli agricoltori, come anche l’obbligo di gestire l’azienda agricola sul terreno acquistato contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare e incidono in maniera indiretta sulla strategia “Dai campi alla tavola”.
EN
The aim of the considerations was an attempt to outline the mutual relations between restrictions of trading in agricultural real estate introduced by the Act on shaping the agricultural system, food security and sustainable food systems, as well as to verify to what extent Polish regulations concerning the agricultural real estate may be perceived as an instrument to ensure food security and whether the legal solutions adopted are consistent with the “Farm to Fork” Strategy. The article presents the basic goals and assumptions of the “Farm to Fork” Strategy, taking into account the European Green Deal, explains the concept of food security, and outlines the basic instruments for restrictions of trading in agricultural real estate introduced by the Act on shaping the agricultural system. In the light of these findings, an assessment of the introduced solutions restricted trading in agricultural real estate in the context of food security and the “Farm to Fork” Strategy was made. The analysis carried out in the article leads to the conclusion that both the principle of purchasing agricultural real estate by individual farmers and the requirement to run a farm on the purchased agricultural real estate contribute to ensuring food security, but they only indirectly affect the implementation of the “Farm to Fork” Strategy.
Year
Issue
Pages
147-166
Physical description
Dates
published
2021-06-23
Contributors
References
 • Bukowski Z. (2012), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń.
 • Campbell B.M. i in. (2016), Reducing risks to food security from climate change, „Global Food Security” 2016, t. 11.
 • Frankenberger T.R. (red.) (2003), Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A Technical Review, New York – Rome.
 • Golay Ch., Özden M. (2005), The right to food. A fundamental human right affirmed by the United Nations and recognized in regional treaties and numerous national constitutions. Part of a series of the Human Rights Programme of the Europe-Third World Centre, Geneva.
 • Kenig-Witkowska M. (1998), Koncepcja sustainable development w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” nr 8.
 • Korzycka M. (2017), Prawa człowieka w prawie żywnościowym, w: M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa.
 • Leśkiewicz K. (2012), Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1(10).
 • Leśkiewicz K. (2020), Zrównoważone systemy żywnościowe w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2(27).
 • Sitek M. (1999), Sustainable development– ciągły czy zrównoważony rozwój?, „Państwo i Prawo” nr 2.
 • Maxwell S., Smith M. (1993), Household food security; a conceptual review, w: S. Maxwell, T. Frankenberger (red.), Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A Technical Review, New York – Rome.
 • Mechlem K. (2004), Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United Nation, „European Law Journal” nr 10(5).
 • Olejarczyk E. (2016), Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” nr 2.
 • Pastuszko R. (2019), Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesach globalizacji. Zagadnienia prawne, Lublin.
 • Prokurat S. (2017), Ekonomiczne i prawne aspekty obrotu ziemią w Polsce na tle rynku europejskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia – Wroclaw Economic Review” nr 23(3).
 • Rodríguez-Cachón T. (2019), Commission I, National report Spain, European Congress of Agricultural Law – 18–21 September 2019, Poznań (Poland).
 • Srogosz T. (2020), Systemy żywnościowe w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwoju – kilka uwag w czasie pandemii, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ppr_2021_28_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.