PL EN


2013 | 9 | 3 |
Article title

Tak, jest alternatywa i można ją znaleźć u Marksa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Although few questions are more important than whether a viablealternative to capitalism is possible, radical theory has tendedto shy away from directly engaging the issue – even whenthe theoretical and practical cost of the claim that “there is noalternative to capitalism” is acknowledged. This essay arguesthat the barrier towards envisioning a viable alternative needsto begin by revisiting Marx’s critique of capitalism as well ashis many criticisms of the socialist and communist tendenciesof his time. Implicit in Marx’s critique of the logic of capitaland the failure of radical theoreticians in his time to comprehendit is a specific concept of a post-capitalist society thattoday’s social movements neglect to their peril. By re-visitingMarx’s body of work in light of what it offers for envisioning lifeafter capitalism, we may be able to grasp how deeply his workspeaks to us today.
PL
Choć istnieje kilka istotniejszych pytań niż to, czy możliwa jest realnaalternatywa dla kapitalizmu, radykalna teoria społeczna unikała podjęcia tej kwestiiwprost – mimo tego, że teoretyczne i praktyczne koszty stwierdzenia „nie ma alternatywydla kapitalizmu” są powszechnie znane. Esej ten dowodzi, że przeszkodaw zakreśleniu realnej alternatywy musi mieć początek w rewizji marksowskiej krytykikapitalizmu, jak również jego oceny ówczesnych komunistycznych i socjalistycznychtendencji. Z marksowską krytyką logiki kapitału i niemożnością uchwyceniajej przez radykalnych myślicieli jego czasów związana jest określona wizjaspołeczeństwa postkapitalistycznego, którą współczesne ruchy społeczne lekceważąna własne ryzyko. Spoglądając ponownie na dzieła Marksa przez pryzmat tego, jak mogą one nam pomóc w wyobrażeniu sobie życia po kapitalizmie, będziemy być może w stanie dostrzec gruntowne znaczenie, jakie mają współcześnie jego prace.
Year
Volume
9
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2013_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.