PL EN


2015 | 18 | 4 |
Article title

Pisanie o pracy akademickiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.
EN
This essay calls for a return to the labour theory of Marx, or rather to Marx’s negative critique of labour and its “pivotal” role in comprehending the political economy of higher education. It argues that a critique of capitalism and its apparent complexity must be undertaken through an immanent critique of labour, rather than from the standpoint of labour as has been the case in both Marxist and non-Marxist traditions of labour studies. Through a review of exemplar articles on ‘academic labour’, the essay draws attention to the fundamental importance of employing Marx’s method of abstraction so as to understand the concrete social world of capital. Finally, it proposes that the future of academic labour is to be found in its negation and overcoming rather than in efforts to resist the ‘logic’ of valorisation.
Year
Volume
18
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_prt_2015_4_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.