PL EN


2011 | 2 | 311-333
Article title

Petropolityka i bezpieczeństwo energetyczne we współczesnym świecie

Content
Title variants
EN
Petropolitics and Energy Security in Contemporary World
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article analyzes energy security in the context of the regional and global levels. The starting point in analyzing policies pursued by Russia, Venezuela and the Gulf States has become „the first law of petropolitics” according to which, the higher the average price of oil and gas on world markets, the lower is the conviction of the governments of the necessity of internal political and economic reforms, and their foreign and security policy is more confrontational. In the author’s opinion, both the controversy surrounding the Nord Stream project as well as the violent protests in the Middle East, support the hypothesis about the need to promote compliance with the rules of democracy and solidarity between countries as a mechanism for ensuring energy security on a global scale.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy bezpieczeństwa energetycznego zarówno w kontekście regionalnym, jak i globalnym. Punktem wyjœcia w analizie polityki prowadzonej przez Rosję, Wenezuelę i państwa Zatoki Perskiej stało się „pierwsze prawo petropolityki”, zgodnie z którym im wyższa jest średnia cena ropy naftowej i gazu na rynkach swiatowych, tym niższe jest przeświadczenie rządów o konieczności przeprowadzenia wewnętrznych reform politycznych i gospodarczych, a ich polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest bardziej konfrontacyjna. W opinii autora artykułu zarówno kontrowersje wokół projektu Nord Stream, jak również gwałtowne protesty na Bliskim Wschodzie określane mianem „Arabskiej Wiosny”, przemawiają za poparciem hipotezy o potrzebie dążenia do przestrzegania reguł demokracji i solidarności pomiêdzy pañstwami jako mechanizmu zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo energetyczne w skali globalnej.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
311-333
Physical description
Dates
published
2011-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2011_2_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.