PL EN


2013 | 1 | 165-174
Article title

Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne

Content
Title variants
EN
Societal Security and Social Exclusion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Among the nonmaterial human needs, the most important, from the point of view of social policy, is the need for security. Thus, the important issue is to guarantee citizens a sense of social security. Though on one hand, economic development brings an increase in wealth of society, and thus, an increased sense of social security, on the other hand, in society, there are still individuals and groups who, for various reasons, do not take advantage of the fruits of that progress. This applies especially to those, who have limited access to basic goods and services which are commonly available. This category of people are those, who are excluded or socially marginalized. There are three most characteristic features for social exclusion: a low level of participation in social life, long duration and non-voluntary state of such condition, restricting possibilities of use of basic civil rights. The issue of social exclusion has recently been recognized by the European Union as one of the main social problems. Hence the announcement of 2010 as the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion and taking concrete actions to reduce these phenomena. This gives hope that in the European Union as well as in Poland, quantitative dimensions of social exclusion can be reduced.
PL
Wśród niematerialnych potrzeb ludzkich do najważniejszych, z punktu widzenia polityki społecznej, należy potrzeba bezpieczeństwa. Stąd takim istotnym problemem jest gwarantowanie obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego. Choć z jednej strony, rozwój gospodarczy przynosi za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie, wzrost poczucia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej strony w społeczeństwie nadal występują osoby i grupy, które, z różnych powodów, nie korzystają z owoców owego postępu. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy maja ograniczony dostęp do podstawowych dóbr i usług powszechnie przysługujących. Ta kategoria osób – to osoby wykluczone, czy też marginalizowane społecznie. Dla wykluczenia społecznego najbardziej charakterystyczne są trzy cechy: niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym, długotrwałość i niedobrowolność takiej sytuacji, ograniczenie możliwości korzystania z podstawowych praw obywatelskich. Kwestia wykluczenia społecznego od niedawna została uznana przez Unię Europejską za jeden z podstawowych problemów społecznych. Stąd ogłoszenie roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym i podjęcie konkretnych działań w celu ograniczenia tych zjawisk. Daje to nadzieję, że tak w Unii Europejskiej, jak i w Polsce uda się zmniejszyć ilościowe rozmiary wykluczenia społecznego.
Year
Issue
1
Pages
165-174
Physical description
Dates
published
2013-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2013_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.