PL EN


2019 | 12 | 59-79
Article title

Civilizational Structure of Regional Integration Organizations

Content
Title variants
PL
Struktura cywilizacyjna organizacji integracji regionalnej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia nowe kompleksowe podejście do badania aspektów cywilizacyjnych w rozwoju regionalnych stowarzyszeń międzypaństwowych. Na początku artykułu dokonano przeglądu historycznych wymiarów podejścia cywilizacyjnego i wkładu naukowców będących jego założycielami w jego rozwój. W dalszej części następuje analiza wkładu naukowego i metodologicznego zwolenników i krytyków tego podejścia. Autorzy sugerują teoretyczne podejście do określenia współczesnych cywilizacji lokalnych z zastosowaniem sześciu parametrów: przyrodniczego, biologicznego, technicznego, ekonomicznego, społecznego i zarządzania. Sklasyfikowano cywilizacyjną przynależność krajów i strukturę głównych 17 regionalnych stowarzyszeń międzypaństwowych. Wyniki pokazują, że niektóre grupy regionalne są bardziej jednorodne pod względem cywilizacyjnym, zaś inne mniej, co nie zakłóca ich dynamicznego rozwoju. Logika historycznej dynamiki rozwoju ludzkości wskazuje jednak na konieczność zmiany obecnej sytuacji będącej wynikiem długotrwałych konfliktów cywilizacyjnych, powodujących znaczące zmiany w globalnej dynamice społecznej i strukturze cywilizacyjnej świata oraz regionalnych stowarzyszeń państw. Określenie struktury cywilizacyjnej krajów i ich regionalnych stowarzyszeń przyczynia się do racjonalizacji procesu decyzyjnego w obszarach międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz do kształtowania polityki integracji/dezintegracji na poziomie krajowym i regionalnym. Przewiduje się, że po 2030 r. globalna dynamika społeczna ulegnie fundamentalnemu przełomowi, który radykalnie zmieni strukturę cywilizacyjną świata i regionalne związki międzypaństwowe.
EN
The paper advances a new comprehensive complex approach to the investigation of the civilizational aspects in the development of regional associations of countries. The research starts with the overview of historical dimensions of the civilizational approach and the contribution of the founding scholars to its development. It continues with the analysis of the scientific and methodological input of the followers and the critics of this approach. The authors suggest their theoretical approach to the identification of the modern local civilizations according to six parameters: natural, biological, technical, economic, social, and governing. The civilizational affiliation of countries and the civilizational structure of major 17 regional associations of countries are identified. The results demonstrate that some regional groups have been more homogeneous in terms of civilizational composition, others – less homogeneous, which does not interfere with their dynamic development. However, the logic of the historical dynamics of human development indicates the inevitability of changing the current situation through prolonged civilizational conflicts resulting in significant changes in the global social dynamics and the civilizational structure of the world and of regional associations of countries. The identification of the civilization structure of countries and regional associations contributes to the rational decision-making in the areas of international economic relations and to the formation of the integration/disintegration policies on the national and regional levels. It is predicted that from 2030 global social dynamics will undergo a fundamental break- through that will radically change the civilizational structure of the world and regional unions of countries.
Year
Issue
12
Pages
59-79
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2019_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.