PL EN


2019 | 12 | 93-100
Article title

The Conceptual Approach to the Development of Methodologies for the Assessment of Security Environment

Content
Title variants
PL
Podejście koncepcyjne do rozwoju metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia główne koncepcyjne podejścia do opracowania metodologii oceny środowiska bezpieczeństwa, która zapewniłaby sprawniejsze przetwarzanie informacji krążących w środowisku bezpieczeństwa, ale nie pochodzących z monitoringu. Metoda obejmuje 14 głównych bloków, w ramach których procedury analityczne i logiczne, porównania eksperckie i inne przeprowadzane są na informacjach otrzymanych ze środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do procesów destrukcyjnych, zjawisk, niebezpieczeństw, zagrożeń, a także warunków realizacji interesów narodowych. Nowością wprowadzonych procedur jest porównanie faktów i zdarzeń wykrytych podczas monitorowania procesów globalnych i lokalnych, klasyfikacja zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw, zagrożeń itp., na podstawie których określane są interesy geopolityczne i inne państw, identyfikuje się dezinformację oraz informacje przekazywane na temat różnego rodzaju manipulacji i skutków psychologicznych. Procedura prognozowania zdarzeń, faktów, niebezpieczeństw i zagrożeń na trajektorii procesów globalnych i lokalnych pozwala przewidywać dynamikę tych procesów, zapewnia szybko dostępną informację i wspieranie ich bezpieczeństwa, oraz ocenę ryzyka wykrytych zjawisk destrukcyjnych, co pozwala na sprawne dostosowywanie parametrów czasu informacji i wsparcie bezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji w systemie zapewniania bezpieczeństwa narodowego i wojskowego w sposób bardziej racjonalny.
EN
The main conceptual approaches to the development of a security environment evaluation methodology that would provide more skilled processing of information circulating in a security environment but not fixed during monitoring are considered. The method contains 14 main blocks, which carry analytical, logical, expert comparative and other procedures with the information received from the security environment in relation to destructive processes, phenomena, dangers, threats, as well as conditions in which the implementation of national interests takes place. The novelty of the procedures introduced is a comparison of facts, events detected during monitoring of global and local processes, sorting of events, facts, dangers, threats, etc., on the basis of which identification of geopolitical and other interests of other states is carried out, detection of misinformation, information coverage of various kinds of manipulations and psychological effects. The procedure of projecting events, facts, dangers, threats on the trajectory of global and local processes allows predicting the dynamics of global and local processes, providing information-time and security support for global and local processes, and assessing the risks of detected destructive phenomena and processes allows timely adjusting the parameters of the information – time and security support of global, local and other processes and make managerial decisions in the system of providing the national and military security more reasonably.
Year
Issue
12
Pages
93-100
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ps_2019_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.