PL EN


2014 | 28 | 33-46
Article title

Metropolitan Platon on natural theology

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Platon pozostawił po sobie 20 tomów Pouczających wypowiedzi, z których 17 to kazania i okolicznościowe przemówienia. Kazania są raczej proste i nawołują do przestrzegania podstawowych obowiązków chrześcijańskich, które winny być spełnione przez każdego, bez względu na pozycję społeczną. W naukach katechetycznych proponował pewne racjonalne argumenty teologii naturalnej przy wprowadzaniu podstawowych prawd religii chrześcijańskiej. Aby udowodnić istnienie Boga, odwoływał się do samowiedzy, do konieczności istnienia pierwszej przyczyny, do harmonii świata, do powszechnej zgody, do głosu sumienia, a także do wrodzonego pragnienia doskonałego szczęścia. Próbował również racjonalnie wyprowadzić monoteizm, określić atrybuty Boga i wyjaśnić istnienie zła. Ponadto Platon próbował uzasadnić boskie pochodzenie Biblii jako słowa Bożego. Platon był jednym z niewielu duchownych prawosławnych, którzy używali teologii naturalnej jako dopuszczalnego narzędzia do prezentacji i obrony chrześcijaństwa. Jednak jego teologiczna prezentacja jest często niepełna i nie zawsze przekonująca.
EN
Platon pozostawi? po sobie 20 tomów Pouczaj?cych wypowiedzi, z których 17 to kazania i okoliczno?ciowe przemówienia. Kazania s? raczej proste i nawo?uj? do przestrzegania podstawowych obowi?zków chrze?cija?skich, które winny by? spe?nione przez ka?dego, bez wzgl?du na pozycj? spo?eczn?. W naukach katechetycznych proponowa? pewne racjonalne argumenty teologii naturalnej przy wprowadzaniu podstawowych prawd religii chrze?cija?skiej. Aby udowodni? istnienie Boga, odwo?ywa? si? do samowiedzy, do konieczno?ci istnienia pierwszej przyczyny, do harmonii ?wiata, do powszechnej zgody, do g?osu sumienia, a tak?e do wrodzonego pragnienia doskona?ego szcz??cia. Próbowa? równie? racjonalnie wyprowadzi? monoteizm, okre?li? atrybuty Boga i wyja?ni? istnienie z?a. Ponadto Platon próbowa? uzasadni? boskie pochodzenie Biblii jako s?owa Bo?ego. Platon by? jednym z niewielu duchownych prawos?awnych, którzy u?ywali teologii naturalnej jako dopuszczalnego narz?dzia do prezentacji i obrony chrze?cija?stwa. Jednak jego teologiczna prezentacja jest cz?sto niepe?na i nie zawsze przekonuj?ca.
Year
Issue
28
Pages
33-46
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pst_2014_28_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.