PL EN


2015 | 29 | 239-248
Article title

Teologia polska oczami rzymianina

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article entitled Polish Theology Viewed from a Roman Perspective is the fruit of the author’s reflection on theology in Poland, after a stay of nearly 20 years in the Eternal City. Apart from many critical insights, it also contains several proposals concerning the renewal of the situation. One of them is an urgent necessity to present the results of research made by Polish theologians in the Western theological journals. Moreover, the article underscores the need of publication of reviews, which could indicate the best editions of the theological works and original researches of Polish theologians, appearing in Poland. It suggests the necessity to create a central website which could provide information about the activity of educational centers and theological associations in Poland. The author also proposes that extensive research should be undertaken aimed at establishing the original features, which distinguish Polish theology on the background of theological reflection practiced in the West.
PL
Artykuł zatytułowany Polska teologia oczami rzymianina jest owocem refleksji autora nad teologią w Polsce, po blisko 20-letnim pobycie w Wiecznym Mieście. Obok wielu krytycznych spostrzeżeń zawiera również propozycje rozwiązania dostrzeżonych problemów. Tekst zwraca uwa- gę na konieczność prezentacji i popularyzacji wyników badań polskich teologów w zachodnich cza- sopismach teologicznych. Akcentuje również konieczność recenzowania godnych polecenia publi- kacji oraz oryginalnych wyników badań, ukazujących się w Polsce. Podkreśla konieczność stwo- rzenia centralnej strony internetowej, która gromadziłaby informacje o aktywności poszczególnych ośrodków i stowarzyszeń teologicznych w Polsce. Autor artykułu proponuje ponadto podjęcie sze- rokich badań mających na celu ustalenie oryginalnych cech, wyróżniających polską teologię na tle teologicznej refleksji uprawianej na Zachodzie.
Year
Issue
29
Pages
239-248
Physical description
Dates
published
2015-12-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pst_2015_29_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.