PL EN


2015 | 29 | 105-115
Article title

Educational Creativity of Family Life Education Teachers: Polish Context

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Twórczość edukacyjna nauczyciela należy do podstawowych kategorii badawczych we współ- czesnej pedeutologii. Zagadnienie to analizowane jest w powiązaniu z aktywnością dydaktyczną    i wychowawczą w szkole. Wśród różnych powinności współczesnego nauczyciela wymienia się twórczość w myśleniu i działaniu. Powinność ta odnosi się również do nauczyciela wychowania  do życia w rodzinie. Jej realizacja wymaga innowacyjności oraz umiejętności wielostronnego sty- mulowania uczniów do aktywnego udziału procesie nauczania i wychowaniu w polskiej szkole. Twórczość edukacyjna nauczyciela wychowania do życia w rodzinie wymaga bowiem umiejętno- ści przekraczania zastanych reguł postępowania dydaktycznego i wychowawczego oraz tworzenia - na bazie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia - nowych rozwiązań edukacyjnych. Istotna jest też zdolność do osobistego namysłu (refleksyjności przed, nad i w trakcie działania) oraz umiejęt- ność podejmowania decyzji, samodzielnego rozstrzyganiu problemów praktycznych, modyfikowa- nia własnych sposobów aktywności zawodowej i działania naznaczonego oryginalnością. Wyżej wymienione właściwości znajdują wyraz w aktywności zawodowej nauczyciela wycho- wania do życia w rodzinie, ukonkretnionej w przekazie wiedzy na temat wielorakich aspektów małżeństwa i rodziny, ludzkiej seksualności, kontaktów interpersonalnych i rozwoju osobowego oraz współczesnych zagrożeń w zakresie życia indywidualnego i społecznego. Nauczyciel wycho- wania do życia w rodzinie ma wspomagać uczniów w kształtowaniu postaw społecznych i moral- nych. Skuteczność jego działalności edukacyjnej jest warunkowana m.in. osobowością nauczyciela wychowania do życia w rodzinie (w tym postawami, wartościami, światopoglądem), samodzielno- ścią w myśleniu i działaniu oraz troską o integralny rozwój uczniów. Za priorytetowe uznaje się  też podmiotowe traktowanie wychowanków, tworzenie atmosfery zaufania i dialogu, stymulowa- nie uczestników zajęć do samodzielności w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętno- ści wartościowania w zakresie życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego.
Year
Issue
29
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2015-12-04
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pst_2015_29_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.