PL EN


2017 | 31 | 117-143
Article title

Omosessualità e sacerdozio. Il nodo gordiano – dei cattolici?

Content
Title variants
PL
Omosessualità e sacerdozio. Il nodo gordiano – dei cattolici?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera krótki przegląd historyczny różnych stanowisk, dotyczących relacji między homoseksualizmem a kapłaństwem w Kościele katolickim. Przeprowadzone analizy dowodzą, że ocena zjawiska homoseksualizmu dzieli coraz bardziej nie tylko katolików, ale cały świat chrześcijański. Zrozumienie homoseksualizmu wymaga poważnych badań interdyscyplinarnych. Kluczowe pytanie dla katolików, które ma raczej charakter ontologiczny niż moralny, dotyczy wizji filozoficznej i teologicznej kapłana, który działa w „osobie Chrystusa” (in persona Christi). Zrozumienie istotnych elementów zgodności kapłana katolickiego z Chrystusem wydaje się kluczowe dla właściwej interpretacji związku między homoseksualizmem a kapłaństwem.
EN
Homosexuality and the priesthood. The Gordian knot – for Catholics? This article provides a short overview on the relationship between homosexuality and the Catholic priesthood. The analysis reveals that the phenomenon of homosexuality increasingly divides the Christian world. The understanding of homosexuality requires interdisciplinary and serious analysis. The crucial question for Catholics, which is rather of an ontological than moral nature, concerns the vision of the priest who acts “in the person of Christ” (in persona Christi). The understanding of the essential elements of the conformity of the Catholic priest to Christ seems to be crucial for the correct interpretation of the relationship between homosexuality and the priesthood.
Year
Issue
31
Pages
117-143
Physical description
Dates
published
2018-09-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pst_2017_31_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.