PL EN


2015 | 12 | 219-238
Article title

Prawne uwarunkowania kampanii wyborczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article concerns the legal conditions relating to the election campaign. It discussed issues concern in particular the concept and timing of the election campaign, elec-tioneering, election material, dissemination of false information and campaign programs radio and television broadcasters. The text takes into account all the relevant amendments to the Election Code and the jurisprudence of the Constitutional Court.
Keywords
Year
Issue
12
Pages
219-238
Physical description
Dates
published
2018-10-31
Contributors
References
 • Antoszewski A, Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław.
 • Banaszak B. (2014), Kodeks wyborczy. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Chmaj M., Skrzydlo W. (2015), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M. (1998), Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Czakowska M., Raźny P. (2011), Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych, „Studia BAS”, Nr 3(27) 2011.
 • Czaplicki K. W. (2007), Rola i zadania Państwowej Komisji Wyborczej w medialnej kampanii wyborczej, [w:] Iudices electionis custodes. Sędziowie kustoszami wyborów. Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, Warszawa.
 • Frydrych A. (2010), Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej, „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny”, 2010, nr 8-9.
 • Jagielski M. (2013), Prawo wyborcze, [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R. M. Małajny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Jaworski S. J. (2013), Zasady Polskiego prawa wyborczego, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, Wydanie Głównej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej, Wilno.
 • Michalak B, Sokala A., Uziębło P. (2013), Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Rakowska A. (2011), Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Rakowska A. (2012), Prawna regulacja kampanii wyborczej w Internecie, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rakowska A., Skotnicki K. (2011), Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez Kodeks wyborczy, „Przegląd Sejmowy”, 4(105)/2011.
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz spo-sobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 154, poz. 915 ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 1994 r. Nr 51, poz. 205).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 r. w sprawie zarządzenia wy-borów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 1998 r. Nr 60, poz. 388).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad powiatów i sejmików województw oraz określenia wspólnego kalendarza wyborczego do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz.U. z 1998 r. Nr 104, poz. 653).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1125).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2006 r. Nr 162, poz. 1149).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134).
 • Rymarz F. i in. (2014), Kodeks wyborczy. Komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Szymanek J. (2011), Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, pod red. K. Skotnickiego, Warszawa.
 • Tabaszewski R. K. (2013), Instytucjonalno-prawne uwarunkowania kampanii wyborczych w Polsce. Zagadnienia wybrane, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11 (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 889).
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin (Dz.U. z 1990 r. Nr 17, poz. 101).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2015_15_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.