PL EN


2013 | 7 | 207-224
Article title

Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich

Content
Title variants
EN
The impact of Croatia’s accession to the European Union on Polish-Croatian relations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The experience gathered in the context of Polish policy towards Croatia indicates its peripheral nature, as Polish diplomacy focuses on the issues that are of key importance from the point of view of Polish foreign policy. The states o f the former Yugoslavia, including Croatia, were not perceived as strategic in Polish foreign policy because Polish interests were primarily concentrated in the Euro-Atlantic area. Although the level of Polish cooperation with Croatia was significant, in comparison to other states o f the former Federation, Croatia was not a major political and economic partner for Poland. Today, despite the opportunities arising as a result of Croatia’s accession to the EU, it is rather unlikely that Croatia will become a country of significant importance for Polish foreign policy. At the same time, consideration should be given to the question whether Croatia’s accession will determine Polish policy towards this state. What are the political and economic opportunities and challenges for Poland in connection with Croatia's membership of the EU? Is it possible to deepen cooperation, and if so, in what areas?
PL
Dotychczasowe doświadczenia w kontekście polityki Polski wobec Chorwacji wskazują na jej drugoplanowy charakter i podporządkowanie aktywności polskiej dyplomacji kwestiom zasadniczym z punktu widzenia polityki zagranicznej. Państwa dawnej Jugosławii, w tym Chorwacja, nie należały do strategicznych w założeniach polskiej polityki zagranicznej, bowiem polskie interesy ulokowane były przede wszystkim w obszarze euroatlantyckim. Wprawdzie poziom współpracy Polski z Chorwacją był znaczący na tle pozostałych państwa dawnej federacji, aczkolwiek nie należała ona do istotnych partnerów politycznych i gospodarczych Polski. Dziś, pomimo możliwości, jakie pojawiają się w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE raczej nie należy się spodziewać awansu Chorwacji do grona państw o istotnym znaczeniu dla polskiej polityki zagranicznej. Równocześnie jednak należy rozważyć czy akces Chorwacji do UE będzie determinować politykę Polski wobec tegoż państwa? Jakie szanse i jakie wyzwania wiążą się z członkostwem Chorwacji w UE dla Polski w wymiarze politycznym i gospodarczym? Czy istnieją możliwości pogłębienia współpracy, a jeśli tak to w jakich obszarach?
Keywords
Year
Issue
7
Pages
207-224
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2013_7_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.