PL EN


2013 | 7 | 311-328
Article title

Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjnego - rozważania terminologiczne

Content
Title variants
EN
The issue of the European party system - terminological considerations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to present the parties operating at the European level in order to show their specificity and the system o f relations emerging among them. The paper consists of three parts. In the first one, a triad: the national parties - political groups in the EP - political parties at the European level (Europarties) are characterized. In the second one, the concept of the party system is presented. In the third one, this concept and its components (parties, interactions) are applied to discuss the adequacy of their use in the European context. While it is possible to speak o f European political parties, it is much more difficult to prove the existence of a European party system. Interactions among the Europarties take place only in the parliamentary arena, but there is no competition between the governing majority and the opposition. These relations lie more in building the consensus necessary for the EP to decide by majority vote. There is no European party system in the electoral arena, where national parties compete, nor in the governmental arena, as the European ‘government’ (Commission, European Council) is not appointed on the basis o f the political parties.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie partii funkcjonujących na płaszczyźnie euro - pejskiej, ukazanie ich specyfiki oraz kształtującego się między nimi układ stosunków. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano triadę: partie krajowe - grupy polityczne w PE - partie polityczne na poziomie europejskim (europartie). W drugiej przybliżono pojęcie systemu partyjnego, w trzeciej odniesiono to pojęcie oraz składające się na niego elementy (partie, interakcje) do partii na szczeblu europejskim, przeprowadzając dyskusję nad adekwatnością ich stosowania w kontekście europejskim. O ile można mówić o istnieniu europejskich partii politycznych, zdecydowanie trudniej udowodnić istnienie europejskiego systemu partyjnego. Interakcje pomiędzy europartiami zachodzą jedynie na arenie parlamentarnej, przy czym nie mają one charakteru rywalizacji pomiędzy rządzącą większością i opozycją. Polegają raczej na budowaniu konsensusu potrzebnego parlamentowi do podjęcia decyzji większością głosów. Nie ma europejskiego systemu partyjnego na arenie wyborczej, gdzie mamy do czynienia z rywalizacją partii krajowych, jak również na arenie rządowej, jako że europejski „rząd” (Komisja, Rada Europejska) nie jest powoływany na zasadzie partyjnej.
Keywords
Year
Issue
7
Pages
311-328
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2013_7_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.