PL EN


2016 | 10 | 481-496
Article title

Common Commercial Policy of the European Union and its significance to the world trade. Transatlantic Trade and Investment Partnership case study

Authors
Content
Title variants
PL
Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Główny cel niniejszej pracy obejmuje ocenę znaczenia Wspólnej Polityki Handlowej (WPH) dla UE i zrozumienie jej roli w perspektywie globalnej. Pertraktacje w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) są analizowane przez pryzmat historii formacji, celów, osiągnięć i kwestii nierozwiązanych WPH. Ważnym wynikiem badaniajest stwierdzenie, że Europejskie/Unijne próby prowadzenia odpolitycznionej wspólnej polityki handlowej kolidują z jej celami eksportu wartości. Zobowiązanie do preferencyjnego traktowania rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajów stwarza pole niestabilności i zagrożenia podwójnych standardów. Aktualne rozmowy w sprawie strefy wolnego handlu pomiędzy EUi USA pozostają szczególnym przypadkiem, który ujawnia braki, ale także osiągnięcia WPH i jej rolę w handlu światowym. Negocjacje TTIP są kamieniem milowym w procesie opracowania globalnych standardów handlowych. Jeżeli wyczerpujące biurokratyczne pertraktacje wyglądają niewygodnie dlarealpolitik Stanów Zjednoczonych, to świetnie pasują do WPH, która była tworzona w ten sam sposób.
EN
The main aim of the paper involves evaluation of significance of the Common Commercial Policy (CCP) for the EU and understanding of its role in the global perspective. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) bargaining is analysed through the prism of the CCP’s formation history, objectives, achievements and unresolved issues. An important result of the research is the conclusion that European’s/EU’s attempts to provide depoliticized common trade policy collide with its objectives of values’ exporting. Commitment to preferential treatment of developing and least developed countries creates a field of instability and endangerment of a double standards. Current EU-U.S. Free Trade Agreement talks remain a particular case that reveal gaps, but also achievements of the CCP and its role in the global trade. TTIP negotiations are a milestone in a process of the global trade standards elaboration. If exhausting bureaucratic bargaining looks uncomfortable for the U.S. ’realpolitik, it perfectly suits to the CCP which was creating the same way.
Year
Issue
10
Pages
481-496
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2016_10_30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.