PL EN


2017 | 11 | 295-314
Article title

Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich

Content
Title variants
EN
The migration crisis in the European Union from the Western Balkan perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Considering the complex nature of the migration, the article focuses on the problem of perception of the crisis from the point of view of the Western Balkans, and above all on the implications of the migration crisis for the countries of the area. The article is not intended to be a holistic analysis of the migration issue. It concentrates only on selected aspects perceived as significant. The implications of the migration crisis for Western Balkan states should be considered at several levels. First of all, the implications of the migration crisis at the level of individual states should be taken into account, even in the context of their security. The second level of analysis is the bilateral relations of the countries of the Western Balkans and the implications of the crisis for their character and dynamics. The third is the regional cooperation of the countries of the Western Balkans. The fourth is the EU-Western Balkan relations. The migration crisis from the perspective of Western Balkan states prompts a number of conclusions. First of all, the impact of the migration crisis on individual countries in the region is varied. Secondly, the migration crisis has highlighted the shortcomings of the region’s cooperation, emphasizing differences in positions and attitudes in the context of coping with the aftermath of the crisis. Thirdly, none of the countries of the region is a destination for immigrants but a transit state on their way to more prosperous Western countries. Fourthly, the migration crisis can have a dynamic impact on the process of integration with the EU subject to the fulfillment of formal requirements by aspiring states.
PL
Uwzględniając złożony charakter migracji, artykuł koncentruje się na problemie percepcji kryzysu z punktu widzenia Bałkanów Zachodnich, a przede wszystkim na wskazaniu implikacji kryzysu migracyjnego dla państw tego obszaru. Artykuł nie ma na celu całościowej analizy problemu migracji, koncentruje się jedynie na wybranych kwestiach postrzeganych jako istotne. Implikacje kryzysu migracyjnego dla państw zachodniobałkańskich należy rozpatrywać na kilku poziomach. Po pierwsze, należy mieć na uwadze konsekwencje, jakie wywołuje kryzys migracyjny na poziomie poszczególnych państw, chociażby w kontekście ich bezpieczeństwa. Drugi poziom analizy, to relacje dwustronne i implikacje kryzysu dla ich charakteru i dynamiki. Trzeci, to współpraca regionalna państw Bałkanów Zachodnich. Czwarty zaś, to relacje UE – państwa Bałkanów Zachodnich. Kryzys migracyjny z perspektywy państw Bałkanów Zachodnich skłania do sformułowania kilku wniosków. Po pierwsze, oddziaływanie kryzysu migracyjnego na poszczególne państwa w regionie jest zróżnicowany. Po drugie, kryzys migracyjny uwypuklił mankamenty dotychczasowej współpracy państw regionu, akcentując różnice stanowisk i postaw w kontekście sposobów radzenia sobie z następstwami kryzysu. Po trzecie, żadne z państw regionu nie stanowi punktu docelowego dla imigrantów, a jedynie państwo tranzytowe w ich drodze do zasobniejszych państw zachodnich. Po czwarte, kryzys migracyjny może mieć dynamizujący wpływ na proces integracji z UE z zastrzeżeniem wypełniania przez państwa aspirujące wymogów formalnych.
Year
Issue
11
Pages
295-314
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.