PL EN


2017 | 11 | 383-398
Article title

Clean and dirty energy cultures in the European Union

Content
Title variants
PL
Czyste i brudne kultury energetyczne Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The object of analysis in the text are “energy cultures” in the member states of the European Union (EU-28). The text attempts to verify the legitimacy of the statements pointing to the possibility of grouping the European Union member states according to a special kind of energy use practices. In order to elaborate the research problem the text features the following research questions: (1) Is it legitimate to claim that within the EU-28 there are special “energy cultures”?, (2) If the claim of the existence of special “energy cultures” is legitimate, what features determine the division among the EU-28 countries? These questions should be associated with the intention to establish the existence of the division of the EU-28 states into “clean” and “dirty” energy cultures. Such a division can be substantiated by individual features of the EU-28 member states, related to energy production, consumption and conversion, e.g. GHG emissions and the commitment to the coal sector. For the adopted premises to be verified, the analysis employed one of the agglomerative methods (i.e. the Ward’s method) and one of the methods for optimising a given group of objects (i.e. the k-means method). Besides, with the aid of individual tests, the differences in the level of parameters between the isolated clusters of countries were analysed. Furthermore, with the aid of the principal component method groups of independent factors were isolated, and the scope of essential differences in the level of the isolated factors between the grouped EU-28 member states was determined.
PL
Przedmiotem analizy w tekście są „kultury energetyczne” państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-28). W tekście podjęto próbę zweryfikowania zasadności twierdzeń, które wskazują na możliwość pogrupowania państw Unii Europejskiej według szczególnego rodzaju  praktyk użytkowania energii. W celu uszczegółowienia problemu badawczego w pracy przedstawiono następujące pytania badawcze: (1) Czy zasadne jest twierdzenie, że w UE-28 mamy do czynienia ze specyficznymi „kulturami energetycznymi”? (2) Jeżeli zasadne jest twierdzenie o istnieniu specyficznych „kultur energetycznych”, to w związku z jakimi cechami następuje podział między państwami UE-28? Postawione pytania należy związać z zamiarem stwierdzenia istnienia podziału państw w UE-28 na „czyste” i „brudne” kultury energetyczne. Za podziałem tym przemawiają poszczególne cechy państw członkowskich UE-28, które związane są produkcją, konsumpcją i transformacją energii, np. emisja GHG i zaangażowanie w sektor węglowy. Do weryfikacji założeń przyjętych w analizie posłużono się jedną z metod aglomeracyjnych (czyli metodą Warda) i jedną z metod optymalizacji danego grupowania obiektów (czyli metodę k-średnich). Ponadto, za pomocą poszczególnych testów, podjęto się analizy różnic w poziomie parametrów pomiędzy wyodrębnionymi skupieniami państw. Dodatkowo, wyodrębniono grupy niezależnych czynników metodą głównych składowych oraz wskazano zakres istotnych różnic w poziomie wyodrębnionych czynników między pogrupowanymi państwami UE-28.
Year
Issue
11
Pages
383-398
Physical description
Dates
published
2018-07-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rie_2017_11_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.