PL EN


2012 | 74 | 1 | 21-35
Article title

WYKŁADNIA FUNKCJONALNA W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Content
Title variants
EN
FUNCTIONAL INTERPRETATION OF JUDICIAL DECISIONS OF ADMINISTRATIVE COURTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with the analysis of functional interpretation of judicial decisions of administrative courts made from 2009 to the middle of 2011. The function of the norms of administrative law that equip organs of public administration with competence and authority make functional rules of material importance in the construction of administrative law. Currently, the main approach adopted by judges in making judicial decisions is to base them on linguistic interpretation only. Such an approach is a consequence of the existing scope of cognition of Polish administrative courts. However, an opinion that a systematic and functional interpretation should be applied in each interpretation process is gradually gaining recognition. A different conclusion comes from the analysis of the resolutions passed by the Supreme Administrative Court, which form extensive legal argumentation and interpretation of certain legal issues, frequently taking into account the non-linguistic interpretation as well. Functional rules should be an inseparable element of reasoning in each judicial process leading to a judicial decision or a formulation of a statement of the legality of a public administrative act.
PL
Celem opracowania jest analiza odwołań sądów administracyjnych do rezultatów wykładni funkcjonalnej w podejmowaniu rozstrzygnięć (badania obejmują okres od początku 2009 r. do połowy 2011 r.). Reguły funkcjonalne powinny odgrywać istotne znaczenie w wykładni prawa administracyjnego ze względu na funkcje jego norm, wyposażających organy administracji publicznej w kompetencje władcze. Współcześnie dominującym nurtem w orzecznictwie sądowym jest odwoływanie się do językowych rezultatów wykładni, co wiąże się z kognicją sądów administracyjnych. Dopiero stopniowo uznanie zyskuje stanowisko o konieczności każdorazowego uwzględniania w procesie interpretacji rezultatu systemowych oraz funkcjonalnych dyrektyw wykładni, w tym dyrektyw funkcjonalnych. Natomiast odmienny wniosek wypływa z analizy uchwał podjętych przez Naczelny Sąd Administracjny w analizowanym okresie. Prezentując poszerzoną argumentację natury prawnej, sąd ten co do zasady uwzględniał również rezultaty wykładni pozajęzykowej. Uwzględnianie reguł funkcjonalnych w orzecznictwie sądowym powinno stanowić nieodłączny element każdego rozumowania nastawionego na sformułowanie zwrotu stosunkowego o zgodności bądź niezgodności z prawem kontrolowanego aktu lub innej czynności z zakresu administracji publicznej.
Year
Volume
74
Issue
1
Pages
21-35
Physical description
Dates
published
2018-11-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2012_74_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.