PL EN


2012 | 74 | 4 | 65-76
Article title

PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM

Content
Title variants
EN
THE BASIS FOR ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT OF NON-PECUNIARY OBLIGATIONS IN GERMAN AND POLISH LAW
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to present the basis for administrative enforcement of non-pecuniary obligations – an issue not yet discussed in the legal doctrine, or the judgments of administrative courts. The main assumption of the work was that any administrative execution must be sourced in an individual administrative act, which is the basic and most important form of action of public administration. Orders and bans implemented by way of an administrative act and not voluntarily performed become subject of administrative enforcement. A wider analysis of the discussed issue shows a high degree of similarity in the approach to this legal institution in the German and Polish legal systems. The noted differences concern specific solutions of the general administrative proceedings and certain specific legal institutions present in both systems.
PL
Treść artykułu dotyczy nieporuszanego dotąd szerzej w polskiej doktrynie prawa i orzecznictwie sądowoadministracyjnym tematu podstawy egzekucji administracyjnej. W założeniu opracowanie ma być próbą wykazania, że podstawową – modelową podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji jest indywidualny akt administracyjny. Stanowi on bowiem pierwszą i najważniejszą formę działania administracji publicznej. Nakazy i zakazy nałożone tą drogą, a niewykonywane w sposób dobrowolny, podlegają egzekucji administracyjnej. W wyniku jednak szerszej analizy wskazanej problematyki należy dojść do przekonania, że omawiana instytucja w porządkach prawnych Niemiec i Polski jest co do zasady tożsama. Odrębności dotyczą przede wszystkim specyfiki rozwiązań w obszarze stosowanych odpowiednio uregulowań ogólnego postępowania administracyjnego oraz niektórych szczegółowych instytucji funkcjonujących w obu porządkach prawnych.
Year
Volume
74
Issue
4
Pages
65-76
Physical description
Dates
published
2018-11-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2012_74_4_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.