PL EN


2013 | 75 | 2 | 15-28
Article title

Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów

Content
Title variants
EN
Efficiency of administrative law on the example of the regulation on international shipment of waste
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the paper is to identify difficulties connected with the performance by Chief Inspector of Environmental Protection of the tasks defined in the Order No 1013 2006 of the European Parliament and of the Council dated 14 June 2006 on shipments of waste. It is claimed that international shipment of waste in the form of vehicle is illegal. The lack of clarity and accuracy of the regulations of substantive law concerning determination of CHIEP’ tasks in that field (especially in the context of the absence of binding guidelines for legal interpretation of these regulations) results in an uncertainty regarding accuracy of the judicial proceedings and decision recognising a damaged vehicle transported across the border as waste. This, in consequence, increases the risk of a breach of the constitutional ownership right, as well as the probability of allegation of improper implementation of the European Union law. Some alternative ways in which waste may be transported have been offered.
PL
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na trudności związane z wykonywaniem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) obowiązków ciążących na tym organie na podstawie rozporządzenia nr 1013/06 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, tj. w zakresie stwierdzenie, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów w postaci pojazdu ma charakter nielegalny, i określenie sposobu postępowania z tym odpadem. Brak jasności i precyzyjności przepisów prawa materialnego w zakresie określenia zadań GIOŚ w tym zakresie (w kontekście braku szczegółowych wiążących wytycznych interpretacyjnych), powoduje „niepewność” co do prawidłowości prowadzonego postępowania i wydanego rozstrzygnięcia w sprawie uznania uszkodzonego pojazdu przewożonego przez granicę za odpad. Zwiększa to ryzyko naruszenia konstytucyjnego prawa własności, ale też prawdopodobieństwo zarzutu nienależytej implementacji unijnych norm prawnych przez organy administracji publicznej.
Year
Volume
75
Issue
2
Pages
15-28
Physical description
Dates
published
2018-11-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2013_75_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.