PL EN


2014 | 76 | 2 | 271-292
Article title

Przekształcenia strukturalne w procesie rozwoju gospodarczego: modyfikacje i rozszerzenia

Authors
Content
Title variants
EN
Structural transformations in economic development: interpretations and extensions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Economies not only grow, but also change their output structure in the process. Although structural changes take place throughout the whole process of economic development, the author identifies certain phases of that process, which in his opinion are of particular significance. They are: industrialisation (a shift in the development engine role from agriculture to industry) and an emerging engine role of human capital-intensive services (a shift of dominance from industry to services). The first of these phases has been intellectually much better researched than the second. There are numerous researches that prove general standardised patterns of structural transformation as well as differences between them. The author notes that the inflection point, when the share of the manufacturing sector reaches its maximum level (between 30% and 40% GDP), is probably somewhat overstated, given various distortions generated by activist developmental strategies. Also, he points out to the studies that place the beginning of intensive growth (growth on per capita basis) in poor countries at a much earlier date than it would arise from the established literature sources. The second phase is less well recognised both theoretically and empirically. There are no ‘fixed’ issues and the theoretical part, as well as the empirical, are at the very early stage of development. The only certain fact, or constant, is the positive correlation between the level of development (in terms of GNP p.c.) and the share of human capital-intensive services  calculated in different ways. The author’s contribution to the study of the second phase of transformations concerns the link between the level of GNP p.c. and the level of economic and civic freedoms. It is stressed that while in the industrialisation process the correlation between the two variables is weak, it is much stronger in the second major phase of emerging dominance of human capital-intensive services.  
PL
Gospodarki nie tylko rosną, ale zmieniają swoją strukturę w procesie wzrostu. Ponadto, chociaż zmiany strukturalne następują w całym procesie rozwoju gospodarczego, istnieją – zdaniem autora – dwie fazy procesu zmian strukturalnych, które z racji ich znaczenia zasługują na specjalną uwagę badaczy. Są to industrializacja (przesunięcie roli silnika wzrostu z sektora rolnictwa do sektora przemysłu) oraz współcześnie przesuwanie się tejże roli z przemysłu przetwórczego do usług o wysokim udziale kapitału ludzkiego. Pierwsza faza jest znacznie lepiej rozpoznana intelektualnie. Rozliczne  badania ukazują ogólne prawidłowości strukturalnych transformacji i ich zróżnicowanie. Autor wskazuje w swoich komentarzach jedynie na potrzeby pewnych, niewielkich korekt. Na przykład nieco niższego pułapu udziału przemysłu przetwórczego w PKB, po osiągnięciu którego następuje zmniejszanie się tego udziału, niż sugeruje to literatura przedmiotu. Zwraca on też uwagę, że nowsze badania wskazują na znacznie wcześniejszy moment rozpoczęcia intensywnego wzrostu gospodarczego i wzrostu udziału przemysłu przetwórczego, niż wynika to z uznanej za standard literatury przedmiotu. Druga faza transformacji strukturalnych znajduje się z punktu widzenia badawczego jeszcze w powijakach. Właściwie brak teoretycznych pewników, nie mówiąc już o solidnej bazie empirycznej. Jedyny pewnik to pozytywna korelacja udziału (różnie mierzonych) udziałów subsektora usług o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim z poziomem PKB per capita. Przedmiotem dyskusji jest nawet to, czy przesuwanie się produkcji i zatrudnienia do sektora usług jest szkodliwą deindustrializacją czy pozytywnym przesunięciem popytu i podaży w kierunku wykorzystującym wysoki poziom kwalifikacji mieszkańców bogatego Zachodu. Autor artykułu prezentuje swój wkład w debatę w kwestii determinant owych przesunięć roli silnika wzrostu. Zwraca on uwagę, w ślad za Fukuyamą, że w procesie industrializacji wolności ekonomiczne i obywatelskie odgrywają mniejszą rolę wzmacniającą ten proces. Wskazuje jednak, że ich siła oddziaływania rośnie wraz ze wzrostem PKB per capita i rosnącym udziałem usług o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim. Teza autora znajduje potwierdzenie empiryczne.
Year
Volume
76
Issue
2
Pages
271-292
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2014_76_2_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.