PL EN


2015 | 77 | 1 | 239-256
Article title

E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego

Content
Title variants
EN
e-Participation: application of a web survey as a participatory tool
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development of information and communication technologies over the last 25 years has changed the context and practice of participation. There emerged the concept of e-participation, meaning the interaction between the sphere of civil society and the formal sphere of politics and administration, through information technology. The paper presents the functions of e-participation, the tools used and the criticism raised at this method of engaging citizens. Further, e-participation practice in Poland is introduced with a detailed case of web surveys in Poznań which are used as a consultation tool. Finally, the conclusions are offered, based on an analysis of the useof web surveys as a tool of e-participation. The surveys carried out in Poznań can be classified as based on non-probabilistic sampling. They rely on the voluntary participation of respondents who come forward. Internet surveys meet the mostly activation. Thus, they empowered marginalized social groups (‘give voice’ to inhabitants) gave greater legitimacy to decisions. To a lesser extent, this tool contributed to improving the quality of decision making and to an improvement in the workings of the administration. The implementation of the latter two functions would require greater attention to the probabilistic characteristic of the sampling.
PL
Rozwój technologii informatycznych w ciągu ostatnich 25 lat zmienił kontekst i praktykę partycypacji. Pojawiło się pojęcie „e-partycypacja”, które oznacza interakcję między sferą społeczeństwa obywatelskiego a formalną sferą polityki i administracji za pośrednictwem technologii informatycznych. W artykule przedstawiono funkcje e-partycypacji, stosowane narzędzia, a także krytykę tego sposobu angażowania obywateli. Następnie naszkicowano sytuację e-partycypacji w Polsce oraz szczegółowy przypadek sondażu internetowego w Poznaniu, który wykorzystywany jest jako narzędzie konsultacyjne. Na koniec przedstawiono wnioski oparte na analizie stosowania sondażu internetowego jako narzędzia e-partycypacji. Sondaże przeprowadzone w Poznaniu mogą zostać zaliczone do sondaży nieprobabilistycznych, a konkretnie – do sondaży opierających się na dobrowolnym uczestnictwie każdego, kto się zgłosi. Sondaże internetowe spełniały głównie funkcję aktywizacyjną. Pomagają one zatem w emancypacji wykluczonych grup społecznych („dają głos” mieszkańcom) oraz zapewniają lepszą legitymizację decyzji. W mniejszym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości podejmowanych decyzji i poprawy działania administracji. Realizowanie tych dwóch ostatnich funkcji wymagałoby większej dbałości o probabilistyczny charakter prób.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
239-256
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.