PL EN


2015 | 77 | 2 | 301-310
Article title

Repartycja na polu reprografii – doświadczenia Stowarzyszenia KOPIPOL

Content
Title variants
EN
Repartition in the field of reprographics – experiences of KOPIPOL Association
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In response to the phenomenon of a dynamic development of a reprographic technique of copying works, the Act on Copyright and Related Rights of 1994 introduced relevant fees to the Polish legal order. Their aim was to compensate the losses incurred as a result of copying copyrighted works using this technique. The collection of reprographic fees, of which half of the collected sumis due to authors, has been entrusted to the Association of Copyright Collective Administration for Authors of Scientific and Technical Works KOPIPOL, created in 1995. The duties of KOPIPOL include not only the collection of those fees, but also their allocation and distribution among authors of scientific and technical works. The collection turned out to be complicated, expensive and time-consuming, mainly because of constant attempts to avoiding paying the fees. As a result, KOPIPOL is forced to seek enforcement of due payments by way of numerous judicial proceedings. Funds collected in fees are first of all allocated to collective management organisations representing different categories of creativity, which according to statistical surveys undergo reprographic copying, and next to the authors of scientific and technical works. As part of the latter, called Individual Repartition, sums are paid out to authors identified by names and surnames. The effectiveness of these activities is systematically increasing. So far KOPIPOL has paid remunerations to 2 375 authors, for a total exceeding 2 million zlotys.
PL
W odpowiedzi na zjawisko dynamicznego rozwoju reprograficznej techniki kopiowania utworów, mocą uchwalonej w 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wprowadzono do polskiego porządku prawnego opłaty mające rekompensować straty ponoszone na skutek eksploatowania przedmiotów praw autorskich za pomocą tej techniki. Pobór opłat reprograficznych w połowie należnej twórcom powierzony został powstałemu w 1995 r. Stowarzyszeniu Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. Obowiązkiem KOPIPOL-u stało się tym samym nie tylko inkaso rzeczonych opłat, lecz także rozdzielanie ich wśród uprawnionych autorów twórczości naukowej i technicznej. Inkaso okazało się procesem skomplikowanym, kosztownymi czasochłonnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy są nagminne próby unikania opłat, co zmusza KOPIPOL do egzekwowania ich na drodze licznych postępowań sądowych. Zainkasowane środki KOPIPOL dzieli w pierwszej kolejności pomiędzy organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące kategorie twórczości, które zgodnie z wynikami badań statystycznych podlegają kopiowaniu reprograficznemu. Znakomita większość tych środków należna jest twórcom utworów naukowych i technicznych, na rzecz których KOPIPOL prowadzi drugi etap podziału – repartycję indywidualną. W ramach tego procesu rozdzielane i wypłacane są wynagrodzenia pomiędzy autorów zidentyfikowanych z imienia i nazwiska. Efektywność prowadzonych działań systematycznie wzrasta w wykładniczym tempie. Do dziś KOPIPOL wypłacił wynagrodzenia dla 2375 autorów w kwocie ponad 2 mln zł i oczekuje na zgłaszanie się kolejnych uprawnionych twórców.
Year
Volume
77
Issue
2
Pages
301-310
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_2_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.