PL EN


2015 | 77 | 4 | 81-92
Article title

Wybrane uwagi na temat charakteru i statusu lex sportiva w przestrzeni prawnomiędzynarodowej

Authors
Content
Title variants
EN
Some comments on the nature and status of lex sportiva within the structure of international law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the legal nature and place of sports law within the structure of international law. It reflects on the types of sources of law, the objective and subjective (institutional) scope of sports law at the international level, as well as raises the question of the need to systematise the terminology as far as concepts such as international sports order and international system of sports are concerned. The author attempts to approximate the definition of lex sportiva and presents selected comments and observations on this notion’s classification as falling under the headings of – accordingly – international, transnational, global and transnational law. In thefinal section he argues that the best description of lex sportiva would be the one in terms of global administrative law. He also points to its innovative features, which could constitute a potentially attractive model lex ferenda for other future regimes within the new global law.
PL
Artykuł podejmuje tematykę charakteru prawnego i miejsca prawa sportowego w strukturze prawa międzynarodowego. Obejmuje rozważania nad typami źródeł prawa, zakresem przedmiotowym i podmiotowym (instytucjonalnym) prawa sportowego na poziomie międzynarodowym, porusza kwestię konieczności usystematyzowania terminologii w zakresie takich pojęć, jak ‘międzynarodowy porządek’ i ‘system sportowy’. Autor podejmuje próbę przybliżenia definicji terminu lex sportiva, a także prezentuje wybrane uwagi i obserwacje na temat jego klasyfikacji jako, odpowiednio, prawa międzynarodowego, transnarodowego, globalnego i ponadnarodowego. W końcowej części argumentuje za opisem lex sportiva w kategoriach globalnego prawa administracyjnego i wskazuje na jego innowacyjne cechy, mogące stanowić potencjalnie atrakcyjną modelową propozycję lex ferenda nowego prawa globalnego.
Year
Volume
77
Issue
4
Pages
81-92
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2015_77_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.