PL EN


2016 | 78 | 2 | 27-36
Article title

Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej

Content
Title variants
EN
Decentralisation as a political regime principle underlying relationships among different bodies of public authorities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article provides a characteristic of the basic principles underlying organisation of executive power bodies. Their tasks performed in a new sphere of public life defined as ‘conducting a development policy’ have been discussed. What has been emphasised is the normative approach to this public duty seen as a set of interconnected actions undertaken and implemented with a view of ensuring a stable and sustainable development of the country, social-economic spatial cohesion at the regional level, enhanced competitiveness of the economy and creation of new jobs at a local and regional level as well as nation-wide. Of essential importance for shaping legal relations between organs of public authority, i.e. the Council of Ministers, self-governing regional authorities and local authorities are the constitutional foundations of the territorial regime of the state. What is also emphasised is that the constitutional principle of decentralised public power determines the manner in which development policy is being organised both in terms of its structure and procedural issues. Implementation of the development policy defined in statute as executing a public duty is based on the principles specified in the Act on the Principles of Conducting Development Policy. They constitute a network of mutual relationships among individual bodies holding executive power called ‘interconnected public duties’ that are determined by a public goal (development policy) and the political regime adopted for the enforcement of authority in a state.
PL
Artykuł obejmuje charakterystykę podstawowych zasad związanych ze zorganizowaniem podmiotów władzy wykonawczej i ich zadań w szczególnej, nowej sferze ustawowo określonej jako „prowadzenie polityki rozwoju”. Podkreśla się przede wszystkim normatywny sposób ujęcia tej powinności publicznej jako „zespołu wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”, przy jednoczesnym szerokim zakreśleniu podmiotów prowadzenia tej polityki. Istotne jest, że fundamentem kształtowania prawnych relacji pomiędzy podmiotami prowadzenia polityki rozwoju: Radą Ministrów, samorządem województwa oraz samorządem powiatowym i gminnym, są konstytucyjne podstawy ustroju terytorialnego państwa. W opracowaniu podkreśla się, że konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej wyznacza organizację prowadzenia polityki rozwoju, i to zarówno od strony podmiotowej (organizacja struktury), jak i proceduralnej, w tym prawnych form współdziałania (organizacja działania). Sposób prowadzenia polityki rozwoju – jako ustawowo określonej powinności władzy publicznej ‒ na zasadach określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oparty na wzajemnie powiązanych działaniach określony został jako „publicznoprawne działania powiązane”. Działania te tworzą sieć powiązań i współzależności pomiędzy organami władzy wykonawczej, wyznaczonych celem publicznym prowadzenia polityki rozwoju oraz założeniami ustrojowymi sprawowania władzy w państwie.
Year
Volume
78
Issue
2
Pages
27-36
Physical description
Dates
published
2016-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2016_78_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.