PL EN


2016 | 78 | 4 | 181-196
Article title

Monetary policy in a low inflation environment and expectations of market participants

Content
Title variants
PL
Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zawarto charakterystykę zarządzania oczekiwaniami inflacyjnymi w warunkach niskiej inflacji i deflacji. W pierwszej części zaprezentowano rozwiązania teoretyczne proponowane, by uniknąć albo opuścić pułapkę deflacyjną. Związane są one z zarządzaniem oczekiwaniami: w momencie gdy bank centralny osiągnie granicę nominalnych stóp procentowych, kanał oczekiwań pozostaje najskuteczniejszym kanałem oddziaływania na gospodarkę. Niektóre z sugerowanych rozwiązań zostały zastosowane w czasie ostatniego kryzysu: instrumenty nadzwyczajne, forward guidance i deprecjacja. Działania te nie podważyły ram strategii celu inflacyjnego. W drugiej części artykułu przedstawiono zastrzeżenia dotyczące pomiaru oczekiwań w warunkach niskiej inflacji i zaburzeń. Informacja o poziomie oczekiwań, ich dyspersji, zmienności i stopniu zakotwiczenia jest kluczowa dla banków centralnych właśnie ze względu na znaczenie kanału oczekiwań. Ostatnia część artykułu zawiera porównanie oczekiwań skwantyfikowanych standardową metodą probabilistyczną Carlsona i Parkina oraz zmodyfikowaną wersją tej metody. Ta ostatnia przystosowana jest do okresów, gdy czynnik skalujący jest niedodatni. Materiał empiryczny obejmuje Polskę (lipiec 2014 – grudzień 2015) i Szwecję (listopad 2012 – grudzień 2015). Oba kraje doświadczały deflacji, przy czym Bank Szwecji operuje w warunkach ujemnych stóp procentowych. Alternatywna metoda kwantyfikacji wygładza oczekiwania i zmniejsza ich zmienność. Kwestie zarządzania oczekiwaniami i ich pomiaru w warunkach deflacji i niskich stóp procentowych są w przedmiotem intensywnej debaty. Stąd czas na ostateczne konkluzje jeszcze nie nadszedł.
EN
The paper focuses on inflation expectations management in a low inflation or deflation environment. Firstly, it presents theoretical findings on avoiding and escaping the deflation trap. They are closely related to expectations management as expectations become the main transmission channel in the zero lower bound (ZLB) environment. In response to the recent economic crisis some of the following solutions have been applied by central banks: quantitative easing, forward guidance and depreciation.  Their use is not detrimental to the framework of inflation targeting strategy. Secondly, some remarks about the difficulties of measuring expectations during the occurrence of ZLB and in a crisis situation are made. The information on expectations levels, their distribution, volatility and the degree to which they are anchored is crucial for central banks, especiallywhen the expectations offer the most effective way to affect the economy. Finally, a comparison of the expectations quantified with the Carlson and Parkin probabilistic method and its version adjusted for non-positive scaling factor periods is made. The empirical part of the research covers Poland (July 2014 – December 2015) and Sweden (November 2012 – December 2015). Both countries experience deflation, and (additionally) Sweden operates under ZLB. An alternative method of quantification smoothes the expectations and reduces their volatility. The subject dealt with in this paper is still under theoretical and empirical examination. No conclusion as to the optimal solution for expectations management is made.
Year
Volume
78
Issue
4
Pages
181-196
Physical description
Dates
published
2016-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2016_78_4_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.