PL EN


2017 | 79 | 4 | 57-71
Article title

Zasada proporcjonalności w tworzeniu prawa administracyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
The principle of proportionality in the creation of administrative law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the application of the principle of proportionality (the adequacy of the objective and the measure) in the creation of administrative law. Some issues that ought to be taken into account during the process of lawmaking have been analysed and the need to distinguish and apply the principle of proportionality in the legislative process in  administrative lawmaking, necessary due to, among other things, the progressive inflation of the legislation of that field of law, the risk of inadequate interference with the subjective rights and the freedoms of the individual, and the need to correct and rational legislation have been discussed with references to philosophical concepts. Further, varied aspects of the discussed principle, including its vertical, horizontal, external (quantitative) and interior (qualitative) significance as well as the controlling aspect regarding the compliance with the principle in the lawmaking of administrative law, the broadest field of public law, have also been discussed.
PL
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka zasady proporcjonalności (adekwatności celu i środka) w tworzeniu prawa administracyjnego. Autor opisuje zagadnienia związane z analizowaną zasadą, które winny być rozważane w procesie legislacji administracyjnej. W artykule, nawiązując do koncepcji filozoficznych – przedstawiono potrzebę wyodrębnienia i stosowania wspomnianej zasady w procesie legislacyjnym, obejmującym regulacje prawa administracyjnego (z uwagi na m.in. postępującą inflację przepisów tejże gałęzi, ryzyko nieadekwatnej ingerencji w prawa i wolności jednostki, konieczność prawidłowej oraz racjonalnej legislacji). Nadto wszechstronnie zbadano aspekty omawianej zasady: jej znaczenie wertykalne, horyzontalne, zewnętrzne (ilościowe), wewnętrzne (jakościowe), a także zagadnienie kontroli przestrzegania zasady proporcjonalności w stanowieniu najszerszej dziedziny prawa publicznego.
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
57-71
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.