PL EN


2018 | 80 | 1 | 269-285
Article title

Aspekty prawne kontaktów z dzieckiem

Content
Title variants
EN
Legal aspects of contact with a child
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents an analysis of the institution of contact with a child, which is a relatively new regulation in family law. Theoretical and legal considerations are intended to determine the legal nature of such contacts and show that they are of a family and personal nature. The mutual right and duty to have contact including the claim on the part of a child were also examined, as well as the concept of the contact itself, especially with regard to the parallel concept of a personal contact. At the same time, the institution of personal contact that appears in the adoption process was discussed. The article presents the idea of the necessity of establishing an obligation for one of the parents living with the child not to break contact with the child, as well as the idea of introducing an institution for suspending contacts. With regard to one parent holding parental authority, it is assumed that contact with a child takes the form of a dormant claim, which comes into effect when the family breaks up. The conclusions are therefore intended to provide an interpretation of the provisions of Articles 113-1136 and 1191 of the Family and Guardianship Code, which means that the considerations presented in this article are also of practical importance for maintaining contacts with a child.
PL
Artykuł przedstawia analizę instytucji kontaktów z dzieckiem, będącą stosunkowo nową regulacją w prawie rodzinnym. Rozważania teoretycznoprawne mają na celu określenie charakteru prawnego kontaktów i wskazać, że mają one charakter rodzinnoprawny i osobisty. Analizie poddano również obustronne prawo i obowiązek kontaktu z uwzględnieniem roszczenia po stronie dziecka, jak również samo pojęcie kontaktu, szczególnie w odniesieniu do równolegle występującego pojęcia osobistej styczności. Przy okazji omówiono bowiem instytucję osobistej styczności występującą przy przysposobieniu. W artykule przedstawiona została koncepcja konieczności ustalenia obowiązku do nienaruszania kontaktu przez jedno z rodziców zamieszkujące z dzieckiem, a także przemawiająca za wprowadzeniem instytucji zawieszenia kontaktów. W odniesieniu do jednego z rodziców sprawującego władzę rodzicielską przyjęto, że kontakt przyjmuje postać uśpionego roszczenia, które aktualizuje się w momencie rozpadu rodziny. W efekcie poczynione wnioski mają na celu wskazanie wykładni przepisów art. 113–1136 k.r.o., a także art. 1191 k.r.o., co sprawia, że rozważania mają również znaczenie praktyczne dla utrzymywania kontaktów z dzieckiem.  
Year
Volume
80
Issue
1
Pages
269-285
Physical description
Dates
published
2018-03-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_1_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.