PL EN


2018 | 80 | 4 | 55-71
Article title

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: ombudsman czy organ administracji rządowej?

Authors
Content
Title variants
EN
Ombudsman for Small and Medium-Sized Enterprises: ombudsman or a government administration body?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Ombudsman for Small and Medium-sized Enterprises (SME Ombudsman) is a new state body established pursuant to the Act of 6 March 2018: Law on Entrepreneurs. The author analyses the nature of this body, asking whether it is another specialised body of government administration or maybe a special kind of ombudsman, that is Ombudsman specialised in the protection of the rights of micro-, small and medium-sized enterprises (SMEs). First of all, the analysis of the tasks and competences of the SME Ombudsman was undertaken and a suggestion how to systematise them presented. It was established that within the scope of intervention in individual cases of SMEs and activities aimed at a uniform interpretation of economic law, currently the only specialised body is the SME Ombudsman, and these tasks have not been regulated by the economic law provisions, which accentuates the exceptional nature of these tasks and the special role of the SME Ombudsman. An analysis of the tasks and competences of the SME Ombudsman, the rules on the appointment and dismissal of that body, as well as comparative analyses relating to the original legislative approach to the institution and the status of other bodies referred to as ombudsmen lead to the conclusion that it is a high-profile body of legal protection. The author comes to the conclusion that it is of a hybrid nature, which cannot be strictly placed either within the category of a fully independent ombudsman, not dependent of the executive power, or within the category of a typical public administration body.
PL
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (Rzecznik MSP) to nowy organ państwa, utworzony na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Autor stawia pytanie o charakter tego organu. Czy jest to kolejny, wyspecjalizowany organ administracji rządowej, czy może szczególny rodzaj ombudsmana, a więc Rzecznika Praw Obywatelskich, tym razem wyspecjalizowany w ochronie praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MSP)? W pierwszej kolejności podjęto analizę zadań i kompetencji Rzecznika MSP oraz przedstawiono propozycję ich usystematyzowania. Ustalono, że w zakresie podejmowania interwencji w indywidualnych sprawach MSP oraz działań na rzecz jednolitej wykładni przepisów prawa gospodarczego obecnie jedynym wyspecjalizowanym organem jest Rzecznik MSP, a zadania te nie było do tej pory uregulowane w przepisach prawa gospodarczego, co podkreśla wyjątkowy charakter tych zadań oraz szczególną rolę Rzecznika MSP. Analiza zadań i kompetencji Rzecznika MSP, zasad powoływania i odwoływania tego organu, a także analizy porównawcze odnoszące się do pierwotnych założeń legislacyjnych dotyczących tej instytucji oraz do statusu innych organów określanych mianem rzeczników praw prowadzą do wniosku, że jest to organ ochrony prawnej o wysokiej pozycji prawnej. Autor dochodzi do wniosku, że jest to organ o charakterze hybrydowym, którego nie sposób umieścić w ścisły sposób ani w ramach kategorii w pełni niezależnego od władzy wykonawczej ombudsmana, ani w kategorii typowego organu administracji publicznej.
Year
Volume
80
Issue
4
Pages
55-71
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.