PL EN


2019 | 81 | 4 | 139-149
Article title

Integrated programming in national development

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy założeń prawnej koncepcji modelu zintegrowanego programowania rozwoju w Polsce. Zwrócona została uwaga na uwarunkowania zewnętrzne (wynikające z polityki i regulacji prawa unijnego), jak i wewnętrzne (krajowe), które należy uwzględnić przy tworzeniu zintegrowanego modelu programowania. Wskazuje się, że podejście zintegrowane to koncentracja działań ukierunkowanych na realizację strategicznych celów rozwojowych, które muszą mieć istotne znaczenie dla wszystkich krajowych podmiotów władzy publicznej: rządowych i samorządowych, a także partnerów społecznych i gospodarczych. Dlatego przy ich wyznaczaniu (i dla właściwego wykonywania zadań publicznych) istotne jest łączenie sił i zasobów oraz warunków krajowych, regionalnych i lokalnych, a także unijnych. Podkreśla się, że odpowiednio ukształtowany mechanizm zintegrowanego podejścia w programowaniu rozwoju kraju, powinien opierać się integrowaniu działań państwa w obszarze strategicznego programowaniu w prowadzeniu polityki rozwoju z planowaniem horyzontalnym i sektorowym. Budowaniu zintegrowanego modelu służyć mają przedstawione w artykule elementy prawnego mechanizmu programowania w prowadzeniu polityki rozwoju, jako rozwiązania wzorcowe. Przedstawione w artykule propozycje i wnioski służyć mają wypracowaniu zintegrowanego podejścia w programowaniu rozwoju, którego wdrożenie pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności działań administracji publicznej.
EN
This paper focuses on the premises underlying the legal concept of the integrated development planning model. The author draws attention to external exigencies (resulting from EU policies and the provisions of EU legislation), as well as internal (national) circumstances which need to be taken into account when devising an integrated model for planning. It is underscored that an integrated approach means concentrating action geared towards the accomplishment of strategic development goals that constitute major objectives both for all entities of public authority in the country, that is, governmental and self-governmental tiers, as well as for social and economic partners. Also, the author highlights that an appropriately constructed mechanism of the integrated approach in national development programming should rely on integrating state efforts in the domain of strategic programming for development policy with horizontal and sectoral planning. The paper thus outlines the components of the legal mechanism of development-related programming that are intended to serve the formulation of the integrated approach as model solutions. The suggestions and conclusions advanced in the paper may contribute to an integrated paradigm of development programming that, when implemented, will make it possible to enhance the efficiency and effectiveness of the actions undertaken by public administration.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
139-149
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2019_81_4_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.