PL EN


2019 | 81 | 4 | 253-268
Article title

Mowy miesięcznicowe Jarosława Kaczyńskiego jako spektakl władzy

Content
Title variants
EN
Jarosław Kaczyński’s ‘monthly speeches’ as a spectacle of power
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an analysis of 91 speeches given in the years 2010–2018 by Jarosław Kaczyński, during the so-called monthly speeches or mensiversaries, commemorating the Polish plane crash in Smolensk on 10 April 2010. The basis of the analysis is the transcription of these speeches from the published television video. The quantitative and qualitative analysis was carried out using two computer programs (STADT and AntConc). The authors focus on the formal features of these speeches, on the main threads appearing in them, and on the functions that these speeches fulfilled in the process of acquiring and consolidating power by a political group headed by the main actor of these public performances.
PL
Artykuł jest analizą 91 przemówień wygłaszanych w latach 2010–2018 przez Jarosława Kaczyńskiego podczas tzw. miesięcznic upamiętniających katastrofę polskiego samolotu w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 R. Podstawą analizy jest transkrypcja tych mów na podstawie opublikowanego telewizyjnego zapis video. Analiza ilościowa i jakościowa została przeprowadzona za pomocą dwóch programów komputerowych (STADT i AntConc). Autorzy koncentrują się na cechach formalnych tych mów, na głównych wątkach w nich występujących oraz na funkcjach, jakie przemówienia te spełniały w procesie zdobywania i utrwalania władzy przez ugrupowanie polityczne kierowane przez głównego aktora tych publicznych spektakli.
Year
Volume
81
Issue
4
Pages
253-268
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2019_81_4_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.