PL EN


2020 | 82 | 3 | 267-282
Article title

Zindywidualizowane społeczeństwo masowe

Content
Title variants
EN
Individualized mass society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie masy/ społeczeństwa masowego może wydawać się przestarzałe, jednak odsyła do idei i problemów, które znów nabierają znaczenia w socjologicznej analizie współczesnych procesów społecznych. Odtwarzając przemiany tego pojęcia, możemy zidentyfikować jego stałe elementy oraz te, które ulegają ewolucji ze względu na zmieniający się kontekst historyczny. Do tych ostatnich zaliczyć należy zarówno nowe mechanizmy ukryte za procesami „umasowienia” społeczeństwa, jak i odmienne sposoby sprawowania kontroli nad masami, wśród których – współcześnie – najistotniejszą rolę odgrywa zarządzanie społecznym ryzykiem, marketing oraz ideologia samorealizacji.
EN
The notion of mass society may seem outdated, but it covers ideas and problems that are regaining importance in the sociological analysis of contemporary social processes. By analysing the ways in which this concept has been used, we can identify its stable elements and those that are subject to evolution due to the changing historical context. The latter include both new mechanisms hidden behind the processes of the ‘massification’ of society, as well as different ways of exercising control over the masses, among which – nowadays – the most important role is played by social risk management, marketing and the ideology of self-realization.
Year
Volume
82
Issue
3
Pages
267-282
Physical description
Dates
published
2020-09-30
Contributors
References
 • Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J., Sanford, R.N. (1950). The Authoritarian Personality. New York: Harper & Brothers.
 • Arendt, H. (1989). Korzenie totalitaryzmu. Tłum. D. Grinberg, M. Szawiel. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Augoustinos, M., Walker, I. (1995). Social Cognition. An Integrated Introduction. London: Sage Publications.
 • Beck, U. (1986/2002). Społeczeństwo ryzyka. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Tłum. J. Niżnik. Warszawa: PIW.
 • Canetti, E. (1996). Masa i władza. Tłum. E. Borg, M. Przybyłowska. Warszawa: Czytelnik.
 • Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Tłum. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Collins, R. (2011). Łańcuchy rytuałów interakcyjnych. Tłum. K. Suwada. Kraków: Nomos.
 • Elias, N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fiske, J. (1991). Understanding Popular Culture. London, New York: Routledge.
 • Fromm, E. (1970). Ucieczka od wolności. Tłum. O. i A. Ziemilscy. Warszawa: Czytelnik.
 • Goldfarb, J.C. (1991). The Cynical Society. The Culture of Politics and the Politics of Culture in American Life. Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Guérot, U. (2017). Europejska wojna domowa. Tłum. B. Nowacki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Hacking, I. (2004). Historical Ontology. Cambridge, Mass.–London: Harvard University Press.
 • Haidt, J. (2012). Prawy umysł. Tłum. A. Nowak-Młynikowska. Sopot: Smak Słowa.
 • Halawa, M. (2013). Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie, Kultura i Społeczeństwo 57(4): 117–144.
 • Kornhauser, W. (1961). The Politics of Mass Society. Glencoe: The Free Press.
 • Krajewski, M. (2014), Wstęp. Deindywiduacja, [w:] M. Krajewski (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana: 7–20.
 • Lasch, Ch. (1997). Bunt elit. Tłum. D. Rodziewicz. Kraków: Platan.
 • Le Bon, G. (1895/1986). Psychologia tłumu. Tłum. B. Kaprocki. Warszawa: PWN.
 • Lianos, M., Douglas, M. (2000). Dangerization and the end of deviance. British Journal of Criminology 40: 261–278.
 • Lyon, D. (1994). The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Marody, M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar.
 • Mills, C.W. (1961). Elita władzy. Oprac. i red. I. Rafelski; b. danych tłum. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Ortega y Gasset, J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski. Warszawa: PWN.
 • Polanyi, K. (1944/2001). The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.
 • Postman, N. (2002). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Tłum. L. Niedzielski. Warszawa: Muza.
 • Sawicka, M. (2018). Emocje w interakcjach we współczesnym społeczeństwie polskim. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Sennett, R. (1974/2009). Upadek człowieka publicznego. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
 • Shils, E. (1975). Essays in Macrosociology. Chicago–London: University of Chicago Press.
 • Sloterdijk, P. (2003). Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Tłum. B. Baran. Warszawa: Czytelnik.
 • Strzyczkowski, K. (2018). Praca konsumentów. Teorie, praktyki i uwarunkowania. Warszawa: Elipsa.
 • Taylor, Ch. (1996). Etyka autentyczności. Tłum. A. Pawelec]. Kraków: Znak, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Touraine, A. (2013). Po kryzysie. Tłum. M. Frybes]. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Wellman, B., Gulia, M. (1999). Netsurfers don’t ride alone: virtual communities as communities, [w:] B. Wellman (ed.), Networks in the Global Village. Boulder, CO: Westview Press: 331–366.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2020_82_3_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.