PL EN


2020 | 82 | 4 | 259-272
Article title

O potrzebie istnienia surowości kary jako samoistnej przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania. Rozważania i wnioski na tle wykładni art. 258 § 2 k.p.k.

Authors
Content
Title variants
EN
On the need for severe penalties as an independent reason for applying pre-trial detention: considerations and conclusions regarding the interpretation of Article 258 para. 2 of the Code of Criminal Procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł 258 § 2 k.p.k. przewiduje, że tymczasowe aresztowanie może być stosowane w przypadku zarzucenia oskarżonemu popełnienia zbrodni lub występku, którego górna granica zagrożenia wynosi co najmniej 8 lat. Przepis ten budził liczne kontrowersje co do tego, czy może stanowić samoistną podstawę stosowania tymczasowego aresztowania bez zaistnienia pozostałych przesłanek szczególnych stosowania tego środka, co doprowadziło do wydania przez Sąd Najwyższy uchwały, w której stwierdził on, że przepis ten może być samodzielną podstawą stosowania tymczasowego aresztowania. Nie wyeliminowało to jednak wątpliwości co do tego przepisu, co doprowadziło z kolei do kontroli jego zgodności z Konstytucją. Autor stoi na stanowisku, że wbrew licznej krytyce tego przepisu, jego funkcjonowanie jest uzasadnione, jednakże słuszne jest wskazanie, że wymaga on interwencji ustawodawcy, która wymusiłaby na sądzie orzekającym w przedmiocie wniosku o tymczasowe aresztowanie wskazanie in concreto czynników uzasadniających zastosowanie tego środka.
EN
Article 258 § 2 of the Code of Criminal Procedure stipulates that pre-trial detention may be applied if the accused person is charged with a felony or offense with an upper threat limit of at least 8 years. This provision raised a number of controversies as to whether it could constitute an independent basis for the use of pre-trial detention without the existence of other specific conditions for the use of this measure, which led to the Supreme Court adopting a resolution in which it stated that this provision could be an independent basis for the use of pre-trial detention. However, this did not eliminate doubts about this provision, which in turn led to to review of its compliance with the Constitution. Contrary to numerous criticisms of this provision, The author’s position is that its functioning is justified; however, it is correct to indicate that it requires the intervention of the legislator, which would force the court adjudicating on the application for detention on remand to indicate in concreto the factors justifying the use of this measure.
Year
Volume
82
Issue
4
Pages
259-272
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
author
References
 • Dąbkiewicz, K. (2012). Tymczasowe aresztowanie.
 • Eichstaedt, K. (2016). Komentarz do art. 258 k.p.k., [w:] D. Świecki (red.) (2016). Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016. Warszawa: 248–254.
 • Eichstaedt, K. (2018). Komentarz do art. 258 k.p.k., [w:] D. Świecki (red.) (2017). Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom 1. Warszawa: 949–962.
 • Głębocka, J. (2014). Francuska procedura karna, [w:] P. Kruszyński (red.) (2014). Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Warszawa: 259–268.
 • Grzęda, E. (2015). Przesłanka tymczasowego aresztowania z art. 258 § 2 k.p.k. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r. (I KZP 18/11) oraz nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 19(3): 137–166.
 • Hermeliński, W., Nita-Światłowska, B. (2018). Tymczasowe aresztowanie ze względu na grożącą oskarżonemu karę. Palestra 6: 14–25.
 • Hofmański, P. (2010). Komentarz do art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] L. Gardocki (red.) (2010). Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom 1. Warszawa: 154–241.
 • Hofmański, P. (red.) (2011). Kodeks postępowania karnego. Tom 1: Komentarz do artykułów 1–296. Warszawa.
 • Hofmański P., Waltoś, S. (2016). Proces karny. Zarys systemu. Warszawa.
 • Koper, R. (2013). Podstawy i terminy tymczasowego aresztowania w świetle Konstytucji. Państwo i Prawo 69(5): 3–16.
 • Murzynowski, A. (1997a). Refleksje na temat zmian w przepisach dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania. Prokuratura i Prawo 1: 7–25.
 • Murzynowski, A. (1997b). Wątpliwości w kwestii stosowania tymczasowego aresztowania. Prokuratura i Prawo 1: 137–140.
 • Nita. B., Światłowski, A. (2013). Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania. Państwo i Prawo 68(2): 87–101.
 • Peiper, L. (1932). Komentarz do kodeksu postępowania karnego i do przepisów wprowadzających tenże kodeks. Kraków.
 • Różycki, S. (1933). Kodeks postępowania karnego: komentarz oparty na tle motywów ustawodawczych oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Nowogródek.
 • Skorupka, J. (2012). Limitacja tymczasowego aresztowania w polskim procesie karny. Państwo i Prawo 67(3): 55–64.
 • Skorupka, J. (2013). O sprawiedliwości procesu karnego. Warszawa.
 • Stefański, R. (1998). Komentarz do art. 258 k.p.k., [w:] J. Bartoszewski et al., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom 1. Warszawa. (Lex/el.).
 • Stefański, R., Zabłocki, S. (red.) (2019). Kodeks postępowania karnego. Tom 2: Komentarz do art. 167–296. Warszawa.
 • Wiśniewski, Ł. (2014). Niemiecki proces karny, [w:] P. Kruszyński (red.), System prawa karnego procesowego. Tom 2: Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Warszawa: 396–402.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2020_82_4_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.