PL EN


2020 | 82 | 4 | 83-95
Article title

O niepołączalności ról procesowych organów jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
On the incompatible procedural roles of local self-government bodies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę zagadnienia dopuszczalności prowadzenia przez organy jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) postępowania administracyjnego w sprawach, w których jednostki te mają interes prawny, czyli są traktowane jako strony. W ocenie autora w takich przypadkach organy jednostek samorządu terytorialnego tracą zdolność do prowadzenia postępowania (podlegają wyłączeniu od załatwienia sprawy). Krytycznie odniósł się on do uchylenia w 1994 r. przepisu, który stanowił wprost o wyłączeniu tych organów. Od tego czasu, zarówno w nauce prawa, jak i w orzecznictwie sądowym, trwają spory, czy podstawą wyłączenia mogą być przepisy art. 24 § 1 pkt 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Autor postuluje szybką zmianę Kodeksu – uzupełnienie przepisów art. 25 o uregulowanie stanowiące treść uchylonego w 1994 r. art. 27a i niewielką korektę obecnego art. 26. Stawia on zarazem pytanie, czy legislatywie wystarczy odwagi do dokonania tych zmian.
EN
The article presents an analysis of the permissibility of conducting administrative proceedings by local self-government bodies (commune heads, mayors and city presidents) in cases in which these bodies have a legal interest, that is, are treated as parties. In the author’s opinion, in such cases local self-government bodies lose the ability to conduct the proceedings (are excluded from settling a case). The author takes a critical stance towards the repeal of a provision in 1994 that explicitly referred to the exclusion of these bodies. Since then, both in legal science and in judicial practice, there have been disputes as to whether such exclusion can be based on the provisions of Article 24 § 1 point 1 and 4 of the Code of Administrative Procedure. The author calls for a rapid amendment of the Code, supplementing Article 25 with a regulation constituting the content of Article 27a which was repealed in 1994, and making a minor revision of the existing Article 26. The question of whether the legislature has enough courage to make these changes is also addressed.
Year
Volume
82
Issue
4
Pages
83-95
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
References
 • Blake, S. (2011). Administrative Law in Canada. Markham.
 • Borkowski, J. (2019). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 191–237.
 • Brewer-Carias, A. (2009). Principios generales del procedimiento administrativo: hacia un estándar continental, [w:] C. Steiner (ed.), Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Mexico: 163–199.
 • Carroll, A. (2002). Constitutional and Administrative Law. Longman.
 • Chróścielewski, W. (2019). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 191–220.
 • Garner, B.A. (ed.) (2009). Black’s Law Dictionary. Thomson/West.
 • Gellhorn, E., Levin, R.M. (2006). Administrative Law and Process. Thomson/West.
 • Hauser, R., Szewczyk, M. (1996). Gmina jako strona postępowania administracyjnego – jeszcze o skutkach prawnych uchylenia art. 27a k.p.a. Samorząd Terytorialny 6(11): 45–50.
 • Hemmati, M., Dodds, F., Enayati, J., McHarry, J. (2002). Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability: Beyond Deadlock and Conflict. London.
 • Iwańska, B. (2013). Koncepcja „skargi zbiorowej” w prawie ochrony środowiska. Warszawa.
 • Klat-Wertelecka, L. (2000). Reforma samorządu terytorialnego a kodeks postępowania administracyjnego. Samorząd Terytorialny 10(1/2): 125–142.
 • Klonowski, K. (2015). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] H. Knysiak-Sudyka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 154–177.
 • Kmieciak, M. (2011). Trybunały administracyjne w Zjednoczonym Królestwie (system jurysdykcji po zmianach ustawodawstwa z 2007 r.). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3(36): 175–184.
 • Kmieciak, Z. (1994). NSA: samorząd aptekarski stroną w postępowaniu administracyjnym, Edukacja Prawnicza 1(10): 242–243.
 • Kmieciak, Z. (2013). O ułomności regulacji prawnej wyłączenia pracownika, organu i członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu administracyjnym (załatwienia sprawy). Państwo i Prawo 68(11): 17–32.
 • Kmieciak, Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego. Warszawa.
 • Kmieciak, Z. (2016). Glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września 2014 r., II GPS 1/14. Państwo i Prawo 71(6): 125–130.
 • Kmieciak, Z. (2017a). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2017 r., II OSK 968/15. Orzecznictwo Sądów Polskich 12: 75–81.
 • Kmieciak, Z. (2017b). Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym, [w:] Z. Kmieciak (red.), Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego. Warszawa: 17–35.
 • Knysiak-Sudyka, H. (2017). Pozytywne i negatywne przesłanki właściwości organu. Instytucja wyłączenia ze sprawy, [w:] T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne. Warszawa: 168–179.
 • Kubalski, G.P. (2008). Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy. Samorząd Terytorialny 18(1/2): 72–85.
 • Künnecke, M. (2007). Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-American Comparison. Berlin–Heidelberg–New York.
 • Lemetre, F., Miranda, R. (2011). Diritto amministrativo. Napoli.
 • Maier, T. (2001). Befangenheit im Verwaltungsverfahren. Die Regelungen der EU-Mitgliedstaaten im Rechtsvergleich. Berlin.
 • Pollitt, Ch., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State. Oxford.
 • Priddat, B.P. (2008). Zur Governancealisierung der Politik: Delegation, Führung, Governance, Netzwerke, [w:] G. Schuppert, M. Zürn (Hrsg.), Governance in einer sich wandelnden Welt. Wiesbaden: 352–379.
 • Przybysz, P. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 • Rossi, G. (2011). Diritto amministrativo. Principi. Padova.
 • Schwarze, J. (2010). European Administrative Law. Sweet and Maxwell.
 • Supernat, J. (2005). Zarządzanie. Wrocław.
 • Suwaj, P. (2004). Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Wrocław.
 • Szewczyk, M. (2020). O skali normatywnej i wadze teoretycznej specustaw inwestycyjno-budowalnych oraz motywach ich stanowienia, [w:] T. Bąkowski (red.), Specustawy inwestycyjno-budowlane, Gdańsk: 81–93.
 • Wade, W., Forsyth, C. (2009). Administrative Law. Oxford.
 • Wróbel, A. (2018). Wyłączenie pracownika oraz organu, [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 230–261.
 • Wyrzykowski, M. (1986). Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym. Warszawa.
 • Zimmermann, J. (2017). Aksjomaty postępowania administracyjnego. Warszawa.
 • Zoller, E. (2008). Introduction to Public Law: A Comparative Study. Leiden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2020_82_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.